maanantai 30. maaliskuuta 2020 
Paperiliitto » Työttömyyskassa » Tyottomyyspaivaraha » Ansiopäiväraha 1.1.2013

Ansiopäiväraha 1.1.2013

Ansiopäiväraha muodostuu 32,46 euron suuruisesta perusosasta ja hakijan palkan mukaan määräytyvästä ansio-osasta. Ansio-osan suuruus on 45 prosenttia  päiväpalkan ja peruspäivärahan (32,46) erotuksesta. Yli 3408,70 euron (105 x 32,46) menevältä kuukausiansion osalta huomioidaan 20 prosenttia.

Korotettu ansio-osa muodostuu 32,46 euron suuruisesta perusosasta ja hakijan palkan mukaan määräytyvästä ansio-osasta. Korotetun ansio-osan suuruus 57,5 prosenttia päiväpalkan ja peruspäivärahan (32,46) erotuksesta. Yli 3408,30 euron (105 x 32,46) menevältä kuukausiansion osalta huomioidaan 35 prosenttia.

Korotettua ansio-osaa maksetaan enintään 20 päivää työnhakijalle, joka on ollut työssä vähintään kolme vuotta ennen työttömyyspäivärahaoikeuden alkamista. 

Korotettua ansio-osaa maksetaan enintään 100 päivää työnhakijalle, joka on menettänyt työnsä tuotannollisista tai taloudellisista syistä ja jolla on ennen työn menettämistä työssäoloaikaa vähintään 20 vuotta. Henkilön katsotaan menettäneen työnsä edellä olevalla tavalla myös, jos hän on irtisanonut työsopimuksensa lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää. Lisäksi edellytetään että työnhakija on ollut ennen työn menettämistä työttömyyskassan jäsenenä vähintään viisi vuotta.
Korotettua ansio-osaa maksetaan yhteensä enintään 100 päivää pitkän työura päätyttyä.

Korotettua ansio-osaa maksetaan enintään 200 päivää työllistymistä edistävien palvelujen ajalta.

Muutosturvan ansio-osa muodostuu 32,46 euron suuruisesta perusosasta ja hakijan palkan mukaan määräytyvästä ansio-osasta. Muutosturvan ansio-osan suuruus on 65 prosenttia päiväpalkan ja peruspäivärahan (32,46) erotuksesta. Yli 3408,30 euron (105 x 32,46) menevältä kuukausiansion osalta huomioidaan 37,5 prosenttia. Muutosturvan ansio-osaa maksetaan enintään 200 päivää.

Muutosturvan ansio-osaa maksetaan työnhakijalle:

1 ) joka kuuluu muutosturvan piiriin;

2 ) jolla on voimassa oleva työllistymissuunnitelma tai             työllistymissuunnitelmaa korvaava suunnitelma; 

3) jolla on oikeus työttömyyspäivärahaan täytettyään palkansaajan työssäoloehdon. 

Muutosturvan ansio-osaa maksetaan työllistymissuunnitelmassa tai työllistymisuunnitelmaan korvaavassa suunnitelmassa sovittujen työllistymistä edistävien palvelujen ajalta.

Muutosturvan ansio-osaa ei makseta jos työnhakijalla on oikeus lisäpäiviin.


Lapsikorotus maksetaan alle 18-vuotiaista lapsista: yhdestä 5,24 euroa / päivä, kahdesta 7,69 euroa / päivä ja kolmesta tai useammasta lapsesta 9,92 euroa / päivä. 

Omavastuuaika

Päivärahaa maksetaan sen jälkeen, kun hakija on ollut työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa seitsemää täyttä työpäivää vastaavan ajan enintään kahdeksan  kalenteriviikon kuluessa, eli omavastuuaika on karttunut.

Omavastuu aika voi kulua samanaikaisesti kun henkilölle maksetaan etuutta hänen ollessaan työllistymistä edistävässä palvelussa.

Omavastuuaika asetetaan aina, jos työttömyyspäivärahan 500 päivän enimmäismaksuaika aloitetaan alusta. Omavastuupäiviksi ei voida lukea ns. rangaistuskarenssipäiviä eikä lomakorvauksen jaksotuspäiviä.  

Työllistymistä edistävät palvelut

Työllistymistä edistäviä palveluja ovat:

  • Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus
  • Omaehtoinen opiskelu
  • Työkokeilu, työelämän valmennus ja työharjoittelu
  • Työ- ja koulutuskokeilu
  • Maahanmuuttajan kotouttamistoimenpide
  • Kuntouttava työtoiminta

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta voidaan maksaa joko muutosturvan ansio-osaa enintään 200 päivää tai korotettua ansio-osaa enintään 200 päivää.  Muutosturvan ansio-osa ja korotettu ansio-osa ovat vaihtoehtoisia. Oikeus voi olla vain jompaan kumpaan.

Osallistuessaan työllistymistä edistävään palveluun työnhakijalla on oikeus saada ylläpitokorvausta. Ylläpitokorvauksen suuruus on yhdeksän euroa päivässä ja korotettu ylläpitokorvaus on 18 euroa päivässä.

Verotus

Työttömyyskassa saa ennakonpidätystiedot verottajalta suorasiirtona. Veroprosentti on kaksi prosenttiyksikköä suurempi kuin palkkatuloja varten annetussa verokortissa.Jos sinulle maksetaan korotettua ansio-osaa tai muutosturvan ansio-osaa, niin veroprosentti on neljä prosenttiyksikköä suurempi kuin palkkatuloja varten annetussa verokortissa. Jos haluat muuttaa verotustasi, pyydä verottajalta muutosverokortti työttömyyspäivärahaa varten. Lähetä muutosverokortti hakemuksen mukana työttömyyskassaan.

Tieto maksetuista päivärahoista menee suoraan verottajalle, veroilmoitukseen niitä ei tarvitse merkitä.

Päivärahan perusteena oleva palkka

Palkkatuloa määrättäessä otetaan huomioon palkkatulot vähintään työssäoloehtoon vaadittavalta ajalta, eli  34 viikolta.

 Ennakonpidätyksen alaisesta palkasta vähennetään lomarahat ja lomakorvaukset. Keskimääräinen kuukausiansio saadaan, kun palkkatulo jaetaan ajanjaksoon sisältyvien laskennallisten työpäivien (5 päivää/viikko) lukumäärällä ja kerrotaan 21,5:llä. Kuukausiansioon tehdään 3,89 prosentin TEL-vähennys vuonna 2013. Päiväpalkka saadaan jakamalla kuukausiansio 21,5:llä.

Päivärahan suuruus

Ansiopäiväraha muodostuu 32,46 euron suuruisesta perusosasta ja hakijan palkan mukaan määräytyvästä ansio-osasta sekä lapsikorotuksista.