keskiviikko 20. marraskuuta 2019 
Paperiliitto » Työttömyyskassa » Tyottomyyspaivaraha » Lakimuutoksia 2014

Miten työttömyysturva muuttuu?

Jäsenyys- ja työssäoloehto

Palkansaajan jäsenyys- ja työssäoloehdon pituus lyhenee 34 viikosta (8kk) 26 viikkoon (6 kk). Tämä tarkoittaa, että työttömyyskassan jäsenelle voidaan maksaa ansiopäivärahaa aikaisintaan 6 kuukauden jäsenyyden ja työskentelyn jälkeen.

Työssäoloehtoa kerryttää jokainen työviikko, jolloin työtä on ollut vähintään 18 tuntia ja työstä on maksettu työsopimuksen mukainen palkka. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan vuonna 2014 on oltava vähintään 1 154 euroa kuukaudessa.

Työssäoloehdon tulee täyttyä 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. Muutos koskee ansiopäivärahan hakijoita, joilla on ollut vähintään yksi työssäoloehtoon luettava kalenteriviikko 29.12.2013 jälkeen. Myös työ, jonka palkkakustannuksiin on saatu korkeinta korotettua palkkatukea, kerryttää 29.12.2013 jälkeen täysimääräisesti työssäoloehtoa. Ennen 29.12.2013 tehdystä työstä vain puolet kerryttää työssäoloehtoa.

Omavastuuaika

Omavastuuaika lyhenee 7 päivästä 5 päivään. Lyhyempää omavastuuaikaa sovelletaan kun omavastuuaika alkaa 1.1.2014 tai sen jälkeen. Omavastuuaika asetetaan enintään kerran vuodessa. Omavastuuaikaa ei aseteta, jos ensimmäinen maksettava päivä olisi vuoden sisällä edellisen enimmäisajan alkamisesta ja jos omavastuuaika on asetettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa.

Esimerkki: Henkilö jää työttömäksi, päiväraha määritellään ja maksaminen alkaa 15.5.2013 eli tuo päivä on 1. päivä 500 päivän enimmäisajasta. Jos hän on tämän jälkeen työssä vähintään 26 viikkoa, enimmäisaika alkaa alusta. Päivärahaa ei määritellä uudelleen, jos omavastuuajan ensimmäinen päivä ja siten 1. maksettava päivä on viimeistään 14.5.2014.

Ansioturvan taso

Ansioturvan kolmesta etuustasosta siirrytään kahteen tasoon. Muutosturva etuutena poistuu. Jäljelle jäävät normaali ansio-osa ja korotettu ansio-osa. Korotettu ansio-osa nostetaan muutosturvan ansio-osan tasoiseksi. Ennen lain voimaan tuloa maksettu muutosturvan ansio-osa otetaan huomioon korotetun ansio-osan enimmäismäärässä (200 päivää). Esimerkiksi jos henkilö on saanut muutosturvan ansio-osaa 30 päivää, hän voi saada korotettua ansio-osaa vielä 170 päivää.

Työttömyyden alussa 20 ensimmäiseltä työttömyyspäivältä maksettu korotettu ansio-osa poistuu. Jos etuuden maksaminen on alkanut ennen 1.1.2014, em. etuutta voidaan maksaa 31.3.2014 saakka.

Pitkän työuran jälkeen maksettava korotettu ansio-osa lyhenee 100 päivästä 90 päivään ja sen taso nousee. Pitkän työuran päättyessä maksettavan korotetun ansio-osan saamisedellytykset muuttuvat. Hakijan on ilmoittauduttava työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi 60 päivän kuluessa työsuhteen päättymisestä lukien. Työ- ja elinkeinotoimisto arvioi työsuhteen päättymisen syyn. Enää ei vaadita tuotannollisia ja taloudellisia syitä työsuhteen päättymiselle. Myös määräaikainen työ samalla työnantajalla välittömästi toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen päätyttyä hyväksytään. Työsuhteen päättymisen syy ei kuitenkaan saa olla hakijasta johtuva. Muutos koskee hakijoita joiden työsuhde on päättynyt 1.1.2014 tai sen jälkeen. Ennen vuotta 2014 päättyneiden työsuhteiden perusteella korotus-osaa saavilla enimmäisaika säilyy 100 päivänä ja ennen vuotta 2010 irtisanotuilla 150 päivänä.

Ansio-osan kesto

Ansiopäivärahan enimmäismaksuaika on 400 päivää tai 500 päivää.  Kestoon vaikuttavat työhistoria ja kieltäytyminen työ- ja elinkeinotoimiston esittämistä työllistymistä edistävistä palveluista tai palvelun keskeyttäminen. Jos henkilöllä on työhistoriaa alle kolme vuotta, ansiopäivärahaa maksetaan enintään 400 päivää. Jos hän kieltäytyy työllistymistä edistävistä palveluista 250 ensimmäisen päivärahapäivän aikana, ansio-osan kesto lyhenee 100 päivällä 300 päivään tai 400 päivään, ellei hänelle ole maksettu korotettua ansio-osaa palvelun ajalta vähintään 40 päivää. Uusi kesto 400 päivää ja 100 päivän lyhennys koskee niitä, joilla enimmäisajan ensimmäinen päivä ajoittuu uuden lain voimassa oloaikaan.

Työtuloille 300 euron suojaosa

Soviteltuun päivärahaan säädetään 300 euron suojaosa. Ansiopäiväraha voidaan maksaa soviteltuna, jos hakija on osa-aikatyössä, työllistyy alle kaksi viikkoa kestävässä satunnaisessa työsuhteessa tai saa verotettavaa ansiotuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta. Suojaosa on 300 euroa kuukauden sovittelujaksolla ja 279 euroa neljän peräkkäisen kalenteriviikon sovittelujaksolla. Alle 300 euron työtulo kuukaudessa ei vaikuta päivärahan määrään. 300 euron ylittävä työtulo vaikuttaa niin, että ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna. Tämä tarkoittaa, että täydestä ansiopäivärahasta vähennetään puolet työtulosta, joka ylittää 300 euron. Soviteltu päiväraha voi yhdessä työtulon kanssa olla enintään yhtä suuri kuin päivärahan perusteena oleva palkka. Päivärahan perusteena oleva palkka on se keskimääräinen kuukausipalkka, jonka perusteella ansiopäiväraha on laskettu.

Lisäpäiväoikeus

Lisäpäiväoikeuden ikäraja nousee vuodella. Oikeus lisäpäiviin on henkilöllä, joka täyttää 61 vuotta ennen kuin hänen 500 päivän enimmäisaikansa täyttyy. Lisäksi edellytetään että hän on työskennellyt vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.  Säädöstä sovelletaan vuonna 1957 ja sen jälkeen syntyneisiin. Voimaantulo 1.1.2014.