maanantai 30. maaliskuuta 2020 
Paperiliitto » Työttömyyskassa » Tyottomyyspaivaraha » Soviteltu päiväraha 2013

Soviteltu päiväraha 2013

Soviteltuun työttömyyspäivärahaan on oikeus työnhakijalla:
  • joka tekee osa-aikatyötä, ei kuitenkaan, jos osa-aikaisuus perustuu työntekijän aloitteesta tapahtuneeseen työajan lyhentämiseen;
  • jonka päivittäistä työpäiivää on lyhennetty lomautuksen johdosta;
  • joka on vastaanottanut enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön; tai
  • jolla on tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä.

Soviteltu työttömyysetuus myönnetään samoilla edellytyksillä kuin täysi työttömyysetuus. Soviteltua päivärahaa hakevan henkilön tulee aina olla työnhakijana työvoimatoimistossa.  Jotta soviteltua päivärahaa voidaan maksaa, saa työaika olla enintään 80 % alalla sovellettavan kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Esimerkiksi, jos alalla on 40 tunnin viikkotyöaika, voi työaika olla enintään 128 tuntia neljän kalenteriviikon tarkastelujaksolla.

SOVITELLUN PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN

Osa-aikatyö

Soviteltua päivärahaa haetaan kuukauden tai neljän kalenteriviikon jaksoissa. Päivärahan maksamisen kannalta sujuvinta on se, että sekä palkanmaksujakso että sovittelujakso ovat samat. Jos palkanmaksu on kahden viikon jaksoissa, haetaan päivä-rahaa neljän kalenteriviikon jaksoissa. Jos palkka maksetaan kerran kuukaudessa tai kaksi kertaa kuukaudessa (esim. 15. päivä ja viimeinen päivä), haetaan päivärahaa kalenterikuukausittain.  Hakemukseen tulee liittää aina palkkatodistus tai palkkalaskelma päivärahan hakuajalta. 

Enintään kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö

Soviteltua päivärahaa haetaan joko neljän viikon tai kalenterikuukauden jaksoissa.  Hakemuksen liitteenä on aina oltava palkkatodistus hakemusaikaa vastaavalta ajalta.

Lyhennetty työpäivä

Jos työaikaa lyhennetään lomautuksen johdosta, tulee hakumenettely varmistaa työttömyyskassasta.

SOVITELLUN PÄIVÄRAHAN SUURUUS

Soviteltu työttömyysetuus lasketaan siten, että palkkatulosta 50 prosenttia vähennetään työttömyyspäivärahasta.

Esimerkki 1

Hakijan täysi päiväraha on 80 € / päivä. Hän hakee päivärahaa neljän kalenteriviikon jaksoissa. Hän tekee viikon työtä ja saa palkkaa 600 €. Palkasta 50 prosenttia eli 300 € vähennetään päivärahasta. Vähennys päivää kohden on  15 € (300 € : 20 pv = 15 €).  Soviteltu päiväraha on  65 € / päivä (80 – 15 = 65).  Päivärahaa maksetaan jokaiselta sovittelujakson päivältä (20 x 65 = 1300,00 €).

Esimerkki 2

Hakijan täysi päiväraha on 60 € / päivä. Hän tekee osa-aikatyötä ja hakee päivärahaa kalenterikuukausittain. Osa-aikatyön palkka on 1000 € kuukaudessa. Palkasta 50 prosenttia eli 500 € vähennetään päivärahasta. Vähennys päivää kohden on 23,26 (500 € : 21,5 pv = 23,26 €). Soviteltu päiväraha on 36,74 € / päivä.

Palkka ja soviteltu päiväraha voivat yhteensä enintään olla 90 prosenttia päivärahan perusteena olevasta palkasta. Jos työttömyysetuutena kuukaudelta maksettava erä on pienempi kuin 50 prosenttia peruspäivärahasta (32,46 x 0,50 =  16,23), ei etuutta makseta.

Esimerkki

Jos päivärahan perusteena oleva palkka on 2300 € / kuukausi, päivärahaksi saadaan 60,55 € / päivä. Soviteltu päiväraha ja sovittelujakson palkka voivat olla yhteensä enintään 2070 euroa (2300 x 0,90 = 2070).

Pelastustoiminnasta saatujen tulojen sovittelu

Jos sovittelujaksona on kuukausi, pelastoiminnan tulo huomioidaan sovittelussa siltä osin kuin se ylittää 300 euroa.  Jos sovittelujaksona on neljän peräkkäisen kalenteriviikon jakso, pelastustoiminnasta saadusta tulosta huomioidaan sovittelussa se osa, joka ylittää 279 euroa.

Pelastustoiminnasta saatujen tulojen sovittelun suojaosaa sovelletaan pelastuslaitoksen sivutoimiseen henkilöstöön, sopimuspalokuntaan tai muuhun pelastusalalla toimivan yhteisön henkilöstöön sen mukaan kuin pelastustoimi on niiden kanssa sopinut pelastustoimen tehtävien hoitamisesta.

Edellytys maksamiselle

Jotta soviteltua päivärahaa voidaan maksaa , saa työaika olla enintään 80 % alalla sovellettavan kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.

Päivärahan suuruus

Työttömyysturvapuhelin
puh. 010 60 76700
klo 9 - 17
-Soita, kun tarvitset tietoa työttömyysturvasta! 

Muutosturvapuhelin

Muutosturvapuhelin
puh. 010 60 76750 maanantaista perjantaihin kello 8-19.