maanantai 30. maaliskuuta 2020 

Usein kysytyt

Vuorotteluvapaa ja isyyspäiväraha

Vuorotteluvapaa päättyy, jos vapaan aikana maksetaan isyyspäivärahaa yli 18 arkipäivää.

Vuorotteluvapaa katsotaan päättyneeksi, jos vuorottelijalla on oikeus saada sairausvakuutuslain mukaista äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa taikka hänelle on myönnetty lomaa raskauden ja synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi taikka hän saa erityishoitorahaa. Jos kuitenkin edellä tarkoitettu oikeus tai myönnetty vapaa kestää enintään 18 arkipäivää, katsotaan vuorotteluvapaan olevan sanottuna aikana keskeytyneenä. 

Päivärahansaaja sairastuu

Sairastuessaan päivärahanhakija merkitsee hakemuksen päiväsarakkeeseen ”sairas”. Sairauspäivärahaa haetaan Kelasta. Päivärahansaajalla on oikeus työttömyyspäivärahaan Kelan maksaman sairauspäivärahan omavastuuajalta. Jos sairaus kestää yli sairauspäivärahan omavastuuajan, hakemukseen liitetään Kelan  sairauspäivärahapäätös. Omavastuuaika on työkyvyttömyyden alkamispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän arkipäivää.

Jos kyseessä on omavastuuaikaa lyhyempi sairaus, ei henkilöllä ole oikeutta sairauspäivärahaan. Tällaisissa tapauksissa työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa edelleen.

Sairausvakuutuslain mukainen enimmäisaika  eli 300 päivää täynnä

Työttömyysturvalain 3. luvun 3. §:n 3. momentin mukaan ”Työnhakijalla, joka on saanut enimmäisajan sairaus-vakuutuslain mukaista päivärahaa ja jonka edelleen on katsottu olevan terveydellisistä syistä kykenemätön työhönsä, on oikeus työttömyysetuuteen, jos hänen työkyvyttömyys-eläkehakemuksensa on vireillä tai hylätty. Jos työnhakija on työ- tai virkasuhteessa edellytetään lisäksi, ettei hänen työnantajallaan ole tarjota hänelle hänen työkykynsä mukaista työtä.”

Työkyvyttömyys eläkkeen hakeminen ei estä työttömyys-päivärahan saamista. Kun 300 sairauspäivää on täynnä kannattaa välittömästi ilmoittautua työvoimatoimistoon, vaikka olisi edelleen työhön kykenemätön. Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa mikäli  työkyvyttömyyseläkehakemus on vireillä tai se on hylätty.

Jos hakijalla on voimassa oleva työsuhde, tarvitaan lisäksi selvitys siitä, että työnantajalla ei ole tarjota hakijan työkyvyn mukaista työtä. Tällaisessa tilanteessa ratkaisu tehdään työnantajan antaman lausunnon perusteella.

Lasten kotihoidon tuen vaikutus työttömyysetuuteen

Työttömyysetuudesta vähennetään työnhakijan tai hänen puolisonsa saama lasten kotihoidon tuki. Puolison saamaa kotihoidon tukea ei vähennetä siinä tapauksessa, että puoliso itse hoitaa lasta kotona. Jos puoliso on työssä, hän harjoittaa yritystoimintaa, opiskelee tai on työkyvytön kotihoidon tuki vähennetään päivärahanhakijan työttömyysetuudesta.

Jos molemmat puolisot ovat työttömänä saaden työttömyys-päivärahaa, vähennys tehdään kotihoidon tukea saavan puolison työttömyyspäivärahasta.