maanantai 30. maaliskuuta 2020 
Paperiliitto » Työttömyyskassa » Jasenyys » Paperityöväen työttömyyskassan säännöt.

Paperityöväen työttömyyskassan säännöt.

PAPERITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT

 Hyväksytty Paperityöväen Työttömyyskassan edustajiston varsinaisessa kokouksessa 11.6.2009

I luku KASSAN TOIMIALA

1 § Kassan nimi, kotipaikka, toiminta-alue, tarkoitus

Kassan nimi on Paperityöväen Työttömyyskassa ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Kassan toiminta-alueena on koko maa.

Kassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa ja muussa lainsäädännössä työttömyyskassalle säädettyjen etuuksien järjestäminen jäsenilleen.

II luku JÄSENYYS

2 § Jäsenyyden ehdot

Kassan jäseneksi pääsee jokainen Suomessa asuva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee paperiteollisuuden ammatissa tai työalalla.

Paperityöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.

Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.

Kirjallinen hakemus kassan jäseneksi pääsemiseksi on tehtävä kassan hallitukselle tai hallituksen valtuuttamalle kassan asiamiehelle.

3 § Kassasta eroaminen

Jos jäsen haluaa erota kassasta, on hänen ilmoitettava siitä joko henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kassan hallitukselle tai hallituksen valtuuttamalle kassan asiamiehelle.

Työttömyyskassan jäsenyys päättyy viimeistään sen kalenterikuukauden päätyttyä, jonka aikana jäsen täyttää 68 vuotta.

Yrittäjäksi tai ammatinharjoittajaksi siirtyvä jäsen voi säilyttää jäsenyytensä kassassa enintään kahdeksantoista (18) kuukauden ajan.

4 § Huomautus, varoitus tai kassasta erottaminen

Työttömyyskassan hallitus voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen taikka erottaa jäsenyydestään sen,

1)  joka jäseneksi liittyessään on antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja;

2)  joka vilpillisesti on ilmoittanut väärin tai salannut jonkin päivärahan tai kassan maksaman etuuden saantiin tai niiden suuruuteen vaikuttavan seikan;

3)  joka kieltäytyy noudattamasta kassan sääntöjä tai kassan hallituksen antamia ohjeita.

Jos jäsen laiminlyö jäsenmaksujen suorittamisen yli kuuden (6) kuukauden ajalta, erotetaan hänet siitä päivästä lukien, josta jäsenmaksut ovat maksamatta. Erottamispäätöksen tekee jäsentä kuultuaan kassan hallitus tai kassan johtaja.

Työttömyyskassa voi erottaa jäsenyydestään sen, joka pysyvästi on siirtynyt pois ammatista tai työalalta, joka kuuluu kassan toiminnan piiriin. Erottamispäätöksen tekee jäsentä kuultuaan kassan hallitus tai kassan johtaja.

Pysyvästi kassan toiminnan piiristä siirtymiseksi katsotaan myös yli 18 kk:n ajan kestävä yritystoiminnan harjoittaminen.

5 § Uudelleen liittyminen

Jos eronnut tai erotettu jäsen hyväksytään uudelleen jäseneksi, hän ei saa lukuun ottamatta kassasta toiseen siirtymistä kuukauden kuluessa, laskea hyväkseen aikaisempaa jäsenenä oloaikaansa kassassa eikä aikaisemmin suorittamiaan jäsenmaksuja.

6 § Jäsenmaksut

Jäsenmaksu on Finanssivalvonnan vuosittain vahvistama prosenttiosuus veron ennakonpidätyksen alaisesta jäsenyyden   perustana olevasta vakuutetusta palkasta.

Yritystoimintaa harjoittava jäsen on velvollinen jäsenoikeuksiensa säilyttämiseksi enintään 18 kuukauden ajan maksamaan edellä 1 momentissa mainittua prosentuaalista jäsenmaksua, jonka määräytymisperusteena käytetään hänen ennen yrittäjyyttä palkansaajana saamaansa veronalaista ansiotuloa.

Jäsenmaksu on maksettava säännöllisesti ja viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa kunkin vuosineljänneksen päättymisestä.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin kassalle suorittamiaan maksuja, jotka kohdistuvat eroamis- tai erottamisajankohtaa edeltävään aikaan.

7 § Jäsenmaksuista vapauttaminen

Jäsen on vapautettu jäsenmaksujen suorittamisesta sen ajan, jolta hän ei saa veronalaista palkkaa.

Jäsenmaksujen suorittamisesta vapautettu jäsen saa päivärahaoikeutta laskettaessa lukea hyväkseen aikaisemmin suorittamansa jäsenmaksut.

III luku TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAA, KOULUTUSTUKEA JA MUUTA ETUUTTA KOSKEVAT EHDOT

8 § Päiväraha, koulutustuki ja muut etuudet

Kassa myöntää ansioon suhteutettua veronalaista työttömyyspäivärahaa ja julkisesta työvoimapalvelusta säädetyssä laissa tarkoitettua koulutustuen ansiotukea ja siihen liittyviä muita etuuksia kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Lisäksi kassa myöntää laissa kassan maksettavaksi säädettyjä muita etuuksia niihin oikeutetuille voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

9 § Etuuksien hakeminen ja maksaminen

Päivärahaa, koulutustukea ja muuta kassan maksamaa etuutta on haettava työttömyyskassalta kirjallisesti kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä lukien, josta sitä halutaan maksettavaksi. Etuuden myöntämisestä tai epäämisestä, tarkistamisesta, lakkauttamisesta ja takaisinperinnästä kassa antaa kirjallisen päätöksen.

Työttömyyspäiväraha ja koulutustuki maksetaan päivärahakauden tai koulutustukioikeuden alkamisesta lukien jälkikäteen. Etuudet maksetaan niiden alkamisajankohdasta lukien eri etuuksista säädetyin maksukausin jäsenen määräämälle pankkitilille.

Muut kassan maksamat etuudet suoritetaan niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

10 § Valitus työttömyyskassan päätöksestä

Jos jäsen on tyytymätön kassan päätökseen, hän saa hakea siihen muutosta työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalta kirjallisella valituksella viimeistään 30 päivänä sen jälkeen, kun valittaja sai tiedon kassan kirjallisesta päätöksestä. Valituskirjelmän liitteenä on oltava se kassan päätös, johon valitus kohdistuu.

Jollei valittaja muuta näytä, katsotaan hänen saaneen tiedon kassan päätöksestä seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on postitettu hänen ilmoittamallaan osoitteella.

Valitus on toimitettava työttömyyskassaan, joka lähettää viipymättä  valituskirjelmän ja asian käsittelyssä kertyneet asiakirjat lausuntoineen työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta vakuutusoikeudelta 1 momentissa mainitulla tavalla ja siinä mainitussa ajassa työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätöksestä tiedon saatuaan.

Vakuutusoikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

IV luku KASSAN HALLINTOELIMET

11 § Hallintoelimet

Työttömyyskassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuusto ja hallitus.

12 § Kassan edustajiston kokous

Työttömyyskassan ylintä päätäntävaltaa käyttää kassan edustajiston kokous.

Kassan edustajiston kokouksessa kullakin läsnäolevalla kokousedustajalla on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

13 § Kassan varsinainen edustajiston kokous

Työttömyyskassan varsinainen edustajiston kokous pidetään joka neljäs vuosi syyskuun loppuun mennessä.

Varsinaisessa edustajiston kokouksessa on:

1)  esitettävä kultakin tilikaudelta hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto;

2)  määrättävä hallintoelinten jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot;

3)  toimitettava valtuuston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä näiden jäsenten ja tilintarkastajien vaali, (tilintarkastajien tulee täyttää tilintarkastuslain tarkoittama hyväksytyn tilintarkastajan kelpoisuusehto);

4)  käsiteltävä asiamiespiirijako;

5)  käsiteltävä sijoitustoiminnan yleiset periaatteet sekä

6)  käsiteltävä muut kokouskutsussa käsiteltäviksi ilmoitetut asiat.

Muita kuin edellä mainittuja asioita ei saa ottaa kokouksessa lopullisesti päätettäviksi.

14 § Kassan ylimääräinen edustajiston kokous

Kassan ylimääräinen edustajiston kokous on pidettävä:

1)  kun kassan hallitus katsoo sen tarpeelliseksi;

2)  kun Finanssivalvonta tai tilintarkastajat, jos heidän suorittamansa tilintarkastus antaa siihen aihetta, sitä vaativat; tai

3)  kun vähintään kymmenesosa jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi.

Jos kassan jäsenten luku on vähentynyt alle työttömyyskassalaissa tarkemmin määritellyn rajan, on kassan ylimääräinen edustajisto viipymättä kutsuttava päättämään, onko kassan toimintaa jatkettava vai ei, ja mihin toimenpiteisiin näissä tapauksissa on ryhdyttävä jäsenluvun lisäämiseksi tai kassan purkamiseksi.

Jos kassan hallitus ilman laillista syytä kieltäytyy kutsumasta kassan kokousta koolle, on Finanssivalvonnan toimitettava kutsu.

Kokouskutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita ei kokouksessa saa ottaa lopullisesti päätettäväksi.

15 § Edustajiston vaalitapa

Kassan edustajiston kokoukseen valitsevat asiamiespiirit yhden edustajan kultakin alkavalta kahdelta sadalta (200) jäseneltä. Kassan hallituksen tehtävänä on antaa tarkemmat määräykset vaalin toimittamisesta.

Asiamiespiiri on velvollinen oikeaksi todistetulla pöytäkirjanotteella neljätoista (14) päivää ennen edustajiston kokousta ilmoittamaan kassan hallitukselle valitut edustajat.

16 § Kassan valtuusto

Kassan valtuustoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 28 muuta varsinaista jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen ja lisäksi on 13 yleisvarajäsentä. Valtuusto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 14 muuta jäsentä on saapuvilla.

Kassan valtuuston varsinainen kokous pidetään vuosittain vuoden alkupuolella.

Varsinaisessa kokouksessa on:

1)  esitettävä edelliseltä tilikaudelta hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien tilintarkastuskertomus;

2)  vahvistettava edellisen vuoden tilinpäätös;

3)  päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin hallinto ja tilit antavat aihetta;

4)  päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;

5)  määrättävä jäsenmaksun yleiset periaatteet; sekä

6)  käsiteltävä muut kokouskutsussa käsiteltäviksi ilmoitetut asiat.

Valtuuston tehtävänä on valita seuraavaan varsinaiseen edustajiston kokoukseen saakka hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä keskuudestaan valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jos joku heistä on joutunut luopumaan toimestaan kesken toimikauttaan.

17 § Kassan hallitus

Kassan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme (3) muuta varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi hallitukseen kuuluu viisi (5) yleisvarajäsentä. Kaikkien heidän tulee olla 18 vuotta täyttäneitä kassan jäseniä.

18 § Hallituksen toiminta

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) jäsentä on paikalla.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa ja ne on tarkistettava valittujen pöytäkirjan tarkistajien toimesta.

19 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

1)  valvoa, että kassan asioita hoidetaan lain, kassan sääntöjen sekä kassan edustajiston kokouksen päätösten ja sen vahvistamien toimintaohjeiden mukaisesti;

2)  ottaa ja erottaa kassan jäsenet ottaen huomioon, mitä 4 §:ssä on sanottu;

3)  päättää kassan varojen sijoittamisesta huomioon ottaen, että varat on sijoitettava rahalaitoksiin, arvopapereihin tai lainoihin tuottavasti ja turvaavasti ja että juokseviin menoihin tarvittavat varat pidetään rahalaitoksessa korkoa kasvamassa;

4)  tarkastuttaa vähintään kaksi kertaa vuodessa kassan laina-asiakirjat, arvopaperit, rahavarat sekä valvoa kassan hoitoa yleensä;

5)  määrätä päivärahojen maksamisessa noudatettavista periaatteista;

6)  ottaa ja erottaa kassan johtaja ja muut toimihenkilöt, määrätä heidän palkkansa ja tehtävänsä ja tarkasti valvoa tehtävien suorittamista sekä tarvittaessa valita kassan johtajan sijainen;

7)  valvoa, että kassan arvopaperit ja kirjanpitokirjat säilytetään varmalla tavalla;

8)  valvoa, että kassan kirjanpito on lain, hyvän tavan ja kassan toiminnan mukainen;

9)  huolehtia kassan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä;

10) antaa kassan edustajiston kokoukselle kirjallinen lausunto ehdotuksista, jotka tilintarkastajat tai kassan jäsenet tahtovat saattaa kokouksen käsiteltäväksi;

11) laatia tilinpäätös ja toimintakertomus sekä antaa ne tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kassan kokousta, jossa kysymys tilinpäätöksen vahvistamisesta on käsiteltävänä. Hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys kassan ylijäämää tai alijäämää koskeviksi toimenpiteiksi;

12) toimittaa kunakin vuotena viimeistään huhtikuun kuluessa Finanssivalvonnalle sen vahvistamalle lomakkeelle laadittu  tilastollinen kertomus kassan toiminnasta;

13) tehdä esitys Finanssivalvonnalle 6 §:n mukaisen jäsenmaksun    vahvistamiseksi;

14) päättää 24 §:ssä mainittujen lainojen ottamisesta;

15) antaa tarvittaessa valtuuksia kassan nimen kirjoittamiseen;

16) edustaa kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa  ja muiden viranomaisten luona; sekä

17) päättää kaikista muista asioista, joiden osalta ei laissa, asetuksessa tai näissä säännöissä ole toisin määrätty.

20 § Kassan johtajan tehtävät

Kassan vastuunalaisena toimihenkilönä on kassan johtaja.

Kassan johtajan tehtävänä on:

1) huolehtia, että kassan rahavarat ja kirjanpito hoidetaan asianmukaisesti;

2) valvoa päivärahojen maksamista;

3) valmistella hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja panna täytäntöön hallituksen päätökset;

4) laatia vuosittain yhteenveto edellisen vuoden aikana maksetuista päivärahoista sekä valmistaa samalta ajalta selostus kassan taloudellisesta tilasta; sekä

5) laatia kultakin tilikaudelta tilinpäätös ja toimintakertomus sekä esittää ne hallituksen käsiteltäviksi niin, että ne voidaan esittää tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään huhtikuun 1. päivään mennessä;

6) edustaa kassaa hallituksen sijaan tuomioistuimissa;

7) toimittaa kaikki muut tehtävät, jotka hallitus hänen suoritettavakseen antaa.

21 § Kassan nimen kirjoittaminen

Kassan nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja tai kassan johtaja tai muu hallituksen siihen mahdollisesti valtuuttama henkilö.

Velkasitoumuksiin vaaditaan kuitenkin hallituksen puheenjohtajan tai kassan johtajan sekä yhden muun hallituksen jäsenen nimet yhdessä.

Kun työttömyyspäivärahapäätös annetaan tietojenkäsittelyä käyttäen, voidaan vastuunalaisen toimihenkilön allekirjoitus merkitä koneellisesti.

22 § Kassan asiamiespiirit

Kassan hallitus jakaa kassan toiminta-alueen asiamiespiireihin edustajiston kokouksen määräämien perusteiden mukaan.

23 § Kokouskutsut ja tiedonannot jäsenille

Kokouskutsut sekä muut kassaa koskevat jäsenille tarkoitetut tiedonannot julkaistaan yhdessä tai useammassa jäsenien keskuuteen leviävässä lehdessä tai saatetaan hallituksen määräämällä muulla tavalla jäsenten tiedoksi vähintään kahta (2) viikkoa ennen asianomaista määräpäivää.

24 § Lainojen ottaminen

Kassan hallituksella on oikeus ottaa tilapäisiä lainoja ainoastaan työttömyyspäivärahojen suorittamista varten, milloin sitä varten ei ole varoja käytettävänä.

25 § Tilikausi

Työttömyyskassan tilikautena on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen tulee olla valmiina ennen huhtikuun 1. päivää.

26 § Rahastot

Työttömyyskassan rahastona on tasoitusrahasto. Vuotuinen ylijäämä siirretään tasoitusrahastoon.

27 § Vajauksen täyttäminen

Jos tilinpäätös osoittaa vajausta, käytetään sen täyttämiseen tasoitusrahastosta enintään 50 prosenttia.

Ellei vajausta voida täyttää 1 momentissa mainitulla tavalla, vajaus täytetään työttömyyskassalain 21 ja 22 §:ssä mainitulla tavalla työttömyyskassojen tukikassan varoista ja valtion varoista myönnettävällä lisäosuudella.

V luku ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

 28 § Työttömyyskassan valvonta

Työttömyyskassan valvontaviranomainen on Finanssivalvonta.

29 § Valtioneuvoston päätökset ja lain muutokset

Jos kassan suorittamia etuuksia koskevia lakeja, asetuksia tai valtioneuvoston päätöksiä taikka työttömyyskassalakia tai –asetusta muutetaan, kassan hallituksella on oikeus tehdä näihin sääntöihin vastaavat muutokset.

Näiden sääntöjen muuttamiseen muussa kuin 1 momentissa mainitussa tapauksessa, taikka kassan purkamiseen muussa kuin 3 momentissa mainitussa tapauksessa vaaditaan, että asiasta on tehty päätös edustajiston kokouksessa vähintään kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

30 § Varojen luovutus kassan purkautuessa

Jos kassa on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, niin ne varat, jotka ovat jäljellä sitten, kun velat on maksettu ja muut sitoumukset täytetty, luovutetaan purkamispäätöksen tehneen kassan edustajiston kokouksen määräysten mukaisesti kassan toimintaa lähellä olevalle järjestölle käytettäväksi kassan entiseen toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden taloudellisen ja sivistyksellisen tason kohottamiseen.

SÄÄNNÖT

Hyväksytty Paperityöväen Työttömyyskassan edustajiston varsinaisessa kokouksessa 11.6.2009