maanantai 30. maaliskuuta 2020 
Paperiliitto » Työttömyyskassa » Jasenyys » Jäsenyyden edellytykset

Jäsenyyden edellytykset

Liiton jäsenyyteen yhdistetty työttömyyskassan jäsenyys antaa kokonaisvaltaisen turvan sekä työssä ollessa että työttömyyden kohdatessa. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan perusehto on 34 viikon jäsenyys ja samanaikainen työssäolo.

Päivärahan suuruus määräytyy keskiansion perusteella ja lisäksi tulevat lapsikorotukset, jos sinulla on alle 18-vuotiaita lapsia.

Jos siirryt Paperiliittoon jonkin toisen liiton tai työttömyyskassan jäsenyydestä, otetaan entisen järjestön jäsenyysaika huomioon. Jos jäsenyysaikaa on siellä yli 34 viikkoa, päivärahaoikeutesi on Paperiliiton jäsenenä heti kunnossa.

Kassan jäseneksi

Kassan sääntöjen mukaan kassan jäseneksi pääsee jokainen Suomessa asuva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee paperiteollisuuden ammatissa tai työalalla. Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.

Yrittäjyyden vaikutus

Kassan jäseneksi ei ole mahdollista liittyä henkilön, joka pää-tointaan varten on yrittäjien eläkelain (468/69) tai maatalous-yrittäjien eläkelain (467/69) mukaisesti velvollinen ottamaan sanottujen lakien mukaisen vakuutuksen tai henkilön, joka työskentelee yrityksessä, johon hänellä on työttömyysturvalain 1. luvun 6 §:ssä tarkemmin määrätyt omistussuhteet tai johtava asema. Tällaisen henkilön on mahdollista hoitaa ansioturvansa yrittäjäkassassa (Työttömyyskassalaki 3 §).

Jäsenyyden alkaminen

Työttömyyskassalain mukaan jäsenedellytykset täyttävän henkilön jäsenyys työttömyyskassassa alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jona henkilö on kirjallisesti hakenut kassan jäsenyyttä. Jäsenyys ei voi alkaa takautuvasti ennen tätä ajankohtaa, vaikka jäsen olisi maksanut jäsenmaksunsa aikaisemmalta ajalta. Jäsenyyden alkamispäivä on kirjallisen jäsenhakemuksen saapumispäivä, edellyttäen että henkilö maksaa jäsenmaksun tästä ajankohdasta lukien säännöissä määrätyllä tavalla. Jos jäsenmaksu maksetaan jäsenyyshakemuksen saapumispäivää myöhäisemmästä ajankohdasta lukien, työttömyyskassan jäsenyys alkaa jäsenmaksun maksamisajankohdasta lukien. 

Jäsenkelpoisuus/Vanhuuseläke

Yleinen edellytys sekä palkansaajakassan että yrittäjäkassan jäseneksi pääsemiselle on alle 68 vuoden ikä. Vanhuuseläkkeelle voi jäädä 63-68 vuoden iässä. Vanhuuseläkkeen saaminen estää työttömyyspäivärahan saamisen, eikä alle 68-vuotiaalla vanhuuseläkettä saavalla henkilöllä ole hyötyä vakuuttautumisesta työttömyyskassassa. 

Palkansaaja voi saada muuta työttömyysetuutta kuin koulutuspäivärahaa enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona hän täyttää 68 vuotta silloin, kun hänen työntekonsa ei ole estynyt lomautuksen, sääesteen tai sellaisen työtaistelutoimenpiteen johdosta, jolla ei  ole vaikutusta hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa. Jos työttömyys johtuu muista kuin edellä mainituista syistä (esim. osa-aikatyö tai työttömyys työsuhteen päättymisen perusteella), työttömyysetuutta on mahdollista saada enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona henkilö täyttää 65 vuotta. Oikeus koulutuspäivärahaan päättyy aina viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin hakija täyttää 65 vuotta.