maanantai 30. maaliskuuta 2020 

Vaalitoimitus
14§ - 29§

14 § Ennakkoäänestys

Keskusvaalilautakunta lähettää kaikille äänioikeutetuille jäsenille postitse kirjeen, joka sisältää ennakkoon äänestämistä koskevat ohjeet, ehdokaslistojen yhdistelmän, äänestyslipun, vaalikuoren, äänestystodistuksen ja keskusvaalilautakunnan osoitteella varustetun palautuskuoren. Vaalijärjestyksen 6 ja 8 § tarkoittama ensimmäinen vaalipäivä on äänioikeutetuille lähetetyn kirjeen lähettämispäivää seuraava toinen päivä. Keskusvaalilautakunta säilyttää palautetut palautuskuoret ja äänestystodistukset sekä vaalikuoret suljettuna ja lähettää vaalikuoret seuraavassa pykälässä mainitun vaalimateriaalin mukana osastojen vaalitoimikunnalle, joka säilyttää ne avaamattomana lukitussa ja sinetöidyssä paikassa siihen saakka, kunnes äänestys työpaikoilla on suoritettu. Mikäli palautuskuori sisältää useamman kuin yhden vaalikuoren, keskusvaalilautakunta hylkää vaalikuorten sisältämät vaaliliput. Keskusvaalilautakunta hylkää myös vaalikuoreen sulkemattomat irralliset vaaliliput. Vaalituloksen laskentatilaisuudessa vaalikuoret avataan ja ennakkoon äänestäneiden äänestysliput yhdistetään työpaikoilla äänestäneiden äänestyslippujen kanssa ja niitä käsitellään siten kuin äänten laskemista ja vaalituloksen määräämistä koskevassa pykälässä säädetään.

15 §

Keskusvaalilautakunnan on toimitettava osastojen vaalitoimikunnille tarpeellinen määrä äänestyslippuja suljetussa päällyksessä, johon on merkittävä äänestyslippujen lukumäärä. Äänestyslipun on oltava vakiokokoa, ja sen sisäpuolelle on painettava otsikko, jossa mainitaan, miten vaalilippuja käytetään sekä lisäksi halkaisijaltaan ainakin 50 millimetrin suuruinen ympyrä, joka lippua kokoon taitettaessa jää taittamattomaksi ja tämän ympyrän sisäpuolelle selvästi havaittava merkintä Nro ….. sen ehdokaslistan numeron merkitsemistä varten, jolle äänestäjä antaa äänensä. Äänestyslipun tulee olla niin tehty, että selvästi näkyy, miten se on taitettava kokoon, eikä siinä saa olla mitään muuta kuin mitä edellä on säädetty.


16 § Äänestys osastoissa

Vaalipaikoista ja vaalitoimituksen ajoista tulee osaston vaalitoimikunnan ilmoittaa sillä tavoin kuin tiedonannot jäsenille on sääntöjen mukaan toimitettava.

17 §

Vaalihuoneistossa on oltava nähtävänä riittävä määrä ehdokaslistojen yhdistelmiä. On huolehdittava myös siitä, että valitsija voi täysin säilyttää vaalisalaisuutensa.

18 §

Ennen vaalitoimituksen alkua on todettava käytettävänä oleva äänestyslippujen määrä ja ensimmäisen äänestäjän saapuvilla ollessa, että vaaliuurna on tyhjä.

19 §

Jäsenen, joka haluaa käyttää vaalioikeuttaan, tulee äänestyslipun saadakseen selvittää jäsenyytensä osaston jäsenluettelon avulla. Pyydettäessä on jäsenen osoitettava henkilöllisyytensä.

20 §

Äänestäminen tapahtuu siten, että valitsija kirjoittaa äänestyslipussa olevaan ympyrään sen ehdokaslistan numeron ehdokaslistojen yhdistelmästä, jota haluaa äänestää.

Äänestäjä ei saa tehdä äänestyslippuunsa muuta kuin edellä mainitun merkinnän.

21 §

Äänestyslippu on kokoontaitettuna annettava vaalitoimikunnalle, joka leimaa sen ja merkitsee antajan äänestäneen, minkä jälkeen valitsija pudottaa äänestyslipun vaaliuurnaan.

22 §

Vaalitoimituksesta on laadittava pöytäkirja. Pöytäkirjaan merkitään vaaliin osaa ottaneiden henkilöiden nimet ja sosiaaliturvatunnukset, elleivät ne ilmene äänioikeutettujen luettelosta.

23 § Äänten laskeminen ja vaalin tuloksen määrääminen

Kun vaalitoimitus on päättynyt, avataan vaaliuurna osaston vaalitoimikunnan läsnäollessa, lasketaan äänestysliput ja niiden lukumäärä merkitään pöytäkirjaan. Tämän jälkeen äänestysliput laitetaan takaisin vaaliuurnaan ja ennakkoon äänestäneiden vaalikuoret avataan ja vaaliliput leimataan ja laitetaan vaaliuurnaan. Kun kaikki vaaliliput ovat sekoittuneet, vaaliuurna avataan. Sen jälkeen äänestysliput avataan ja niiden joukosta erotetaan tarkastettaessa mitättömäksi todetut liput. Hyväksytyt äänestysliput järjestetään siten, että ne joissa valitsija on antanut äänensä samaan vaaliliittoon kuuluville ehdokkaille kerätään yhteen ja vaaliliittojen ulkopuolelle jääneille ehdokkaille annetut äänet järjestysnumeronsa mukaan ja summat merkitään pöytäkirjaan. Käyttämättä jääneiden ja pilaantuneiden äänestyslippujen luku todetaan ja merkitään pöytäkirjaan. Tämän jälkeen ryhdytään varsinaiseen ääntenlaskentaan. Tässä tilaisuudessa saa osaston vaalitoimikunnan lisäksi olla läsnä kustakin vaaliliitosta yksi (1) edustaja sekä vaaliliittojen ulkopuolelle jääneiden valitsijayhdistysten asiamiehet. 

24 § Äänestyslippu on mitätön:

jos äänestyslipussa on merkitsemällä osoitettu useampia kuin yksi ehdokas;
jos ehdokaslistan numero on merkitty siten, että ei täysin selvästi ilmene, mitä ehdokaslistaa se tarkoittaa;
jos ehdokaslistan numero on kirjoitettu äänestyslipun kääntöpuolelle;
jos äänestyslippuun on kirjoitettu äänestäjän nimi tai erityinen tuntomerkki, taikka siihen on tehty muunlainen asiaankuulumaton merkintä;
jos äänestyslippuna on käytetty muuta kuin vaalilautakunnalta saatua äänestyslippua; tai
jos äänestyslippu on leimaamaton.


25 §

Ääniä laskettaessa saman ehdokaslistan hyväksi annetut äänet lasketaan ensin yhteen. Sen jälkeen lasketaan kunkin vaaliliiton äänimäärä, joka on sama kuin vaaliliittoon kuuluvien ehdokaslistojen äänimäärien summa. Vaaliliittoon kuuluvien ehdokkaiden järjestyssijat määräytyvät heidän vaaliliitoissa saamiensa äänimäärien suuruuden mukaan. Mainitussa järjestyksessä annetaan vaaliliiton ehdokkaille vertausluvut siten, että ensimmäinen ehdokas saa vertausluvukseen vaaliliiton koko äänimäärän, toinen puolet siitä, kolmas kolmanneksen, neljäs neljänneksen ja niin edelleen. Vaaliliittojen ulkopuolelle jääneen ehdokkaan vertausluku on hänen saamansa äänimäärä.

26 §

Kun ehdokkaat on järjestetty 24 §:n määräysten nojalla vertauslukujensa suuruuden mukaan, julistaa osaston vaalitoimikunta valituksi edustajiksi ne ehdokkaat, joilla on suurimmat vertausluvut. Jos vertailuluvut käyvät tasan, suorittaa osaston vaalitoimikunta arvonnan ehdokkaitten kesken.

Jos osaston vaalin toimittamisesta tai tuloksesta syntyy erimielisyyttä, on osaston vaalitoimikunnan jäsenillä sekä vaaliliittojen ja valitsijayhdistysten asiamiehillä oikeus valittaa asiasta keskusvaalilautakunnalle.

27 §

Vaaliliitosta valituksi tulleille ehdokkaille määrätään yhteisiä varajäseniä enintään yhtä monta, kuin vaaliliitossa on valittu edustajia. Sitä varten määrätään 24 §:ssä tarkoitetusta nimisarjasta yhteisiksi varajäseniksi tarpeellinen määrä niistä ensimmäisistä ehdokkaista, joita ei ole valittu edustajiksi.

Valitsijayhdistyksen, joka ei ole liittynyt mihinkään vaaliliittoon, valituksi tulleen edustajan varamiehen valitsevat ao. valitsijayhdistyksen ehdokaslistan allekirjoittajat keskuudestaan.

28 §

Osaston vaalitoimikunnan laskemistoimituksesta tehdään pöytäkirja, jossa on mainittava sekä edustajiksi valitut henkilöt, että ne, jotka tulevat varaedustajiksi. Pöytäkirjaan on liitettävä kaikki vaalien tulosta laskettaessa syntyneet laskelmat, jotka osaston vaalitoimikunnan puheenjohtajan tulee sinettisiteellä yhdistää toisiinsa. Nämä asiakirjat on luovutettava liiton arkistoon.

29 §

Osaston vaalitoimikunta ilmoittaa vaalin tuloksen keskusvaalilautakunnalle. Valtakirjan valituille edustajille antaa osaston toimikunta.

Vaalijärjestys