maanantai 30. maaliskuuta 2020 
Paperiliitto » Paperiliitto r.y. » Säännöt » Paperiliitto ry:n vaalijärjestys

Paperiliitto ry:n vaalijärjestys
1§ - 13§

1 § Vaaliaika

Paperiliitto r.y:n sääntöjen 11 §:ssä mainitut varsinaisen ja ylimääräisen liittokokouksen edustajat valitaan osastojen jäsenten kesken toimeenpantavalla suhteellisella ja salaisella vaalilla.

Vaali toimitetaan liiton osastoissa liittotoimikunnan määräämänä aikana enintään 80 ja vähintään 25 päivää ennen liittokokouksen alkua.

Vaalia ei tarvitse toimittaa:

Jos määräaikaan mennessä ei jätetä valitsijayhdistysasiakirjoja useamman edustajan valitsemiseksi kuin osasto sääntöjen mukaan saa valita edustajia liittokokoukseen. Valitsijayhdistyksille on tällöin kuitenkin varattava tilaisuus nimetä tarpeellinen määrä varaedustajia.

Jos määräaikaan mennessä jätetyt valitsijayhdistykset ovat yhtyneet samaksi vaaliliitoksi ja nämä voivat keskenään sopia, ketkä ehdokkaista tulevat edustajiksi ja missä järjestyksessä jäävät varaedustajiksi.

2 § Äänioikeus

Äänioikeutettuja ovat osaston jäsenet, jotka ennen ensimmäistä vaalipäivää ovat olleet jäsenenä vähintään neljän (4) viikon ajan. Lepäävillä jäsenoikeuksilla olevilla ja oppilasjäsenillä ei ole äänioikeutta. Osaston jäsenille on järjestettävä tilaisuus tarkistaa äänioikeutensa ennen vaalitoimitusta.

3 § Vaalikelpoisuus

Vaalikelpoinen edustajaksi on jokainen alalla työskentelevä osaston jäsen, joka ennen ehdokaslistan sisäänjättöä on ollut liiton jäsen vähintään kuusi (6) kuukautta, ei ole liiton palveluksessa eikä osallistunut liittotoimikunnassa päätöksentekoon.

4 § Vaalielimet

Keskusvaalilautakuntana toimii liittotoimikunta. Osaston vaalitoimikuntana toimii osaston toimikunta, joka nimeää tarpeellisen määrän henkilöitä vaalitoimitusta toteuttamaan.

Keskusvaalilautakunta on velvollinen käsittelemään ja päättämään osastoista mahdollisesti tulevat, vaaleja koskevat valitukset.

5 § Valitsijayhdistykset

Jos vähintään kolme (3) osaston äänioikeutettua jäsentä on allekirjoittamallaan asiakirjalla vaalia varten perustanut valitsijayhdistyksen ja asiakirjassa maininnut henkilön, jonka asettamisesta he ovat sopineet, on sellaisella valitsijayhdistyksellä oikeus osaston vaalitoimikunnalta pyytää yhdistyksen ehdokaslistan ottamista vaalia varten laadittavaan ehdokaslistojen yhdistelmään.

Jäsen saa liittyä ainoastaan yhteen valitsijayhdistykseen.

Asiakirja, jolla valitsijayhdistys perustetaan, tulee olla päivätty ja sisältää valtuus yhdelle valitsijayhdistyksen jäsenelle olemaan sen asiamiehenä ja toiselle olemaan asiamiehen varamiehenä, joka tarpeen vaatiessa toimii asiamiehen sijasta. Yhdistyksen ehdokaslistassa on selvästi mainittava sen henkilön nimi, joka ehdokkaaksi asetetaan. Ehdokaslista ei saa sisältää mitään tunnustusta tai muuta sen tapaista kirjoitusta.

6 §

Valitsijayhdistyksen asiamiehen tulee anoa ehdokaslistan ottamista ehdokaslistojen yhdistelmään viimeistään neljäkymmentäviisi (45) päivää ennen ensimmäistä vaalipäivää osaston vaalitoimikunnalle toimitetulla kirjelmällä. Hakemukseen on liitettävä asiakirja, jolla valitsijayhdistys on perustettu ja hakemukseen tulee sisältyä asiamiehen vakuutus, että ne henkilöt, joiden nimet ovat allekirjoituksina sanotussa asiakirjassa, ovat omakätisesti sen allekirjoittaneet sekä, että ehdokkaaksi asetettu on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkuuteen.

Hakemuksen voi asiamies toimittaa osaston vaalitoimikunnalle joko henkilökohtaisesti tai siihen kirjallisesti valtuuttamaansa asiamiestä käyttäen.

7 § Vaaliliitot

Valitsijayhdistykset, jotka haluavat vaalissa olla yhteistoiminnassa keskenään, voivat yhtyä vaaliliitoksi. Yhtymisestä päättää kukin valitsijayhdistys. Kuitenkin voi valitsijayhdistys siinä asiakirjassa, jolla yhdistys on perustettu tai erikseen valtuuttaa yhden tai useamman jäsenistään yhdistyksen puolesta asiasta päättämään.

Vaaliliitto muodostetaan siihen yhtyvien valitsijayhdistysten kirjallisella sopimuksella, jossa on mainittava ehdokaslistojen järjestysnumerot ja jonka allekirjoittavat valitsijayhdistysten puolesta niiden asiamiehet. Sopimuksessa on myös yksi allekirjoittajista valtuutettava olemaan vaaliliiton asiamiehenä ja toinen asiamiehen varamiehenä, joka tarpeen vaatiessa toimii asiamiehen sijasta.

Kunkin vaaliliiton ehdokasmäärä saa olla enintään kaksinkertainen osaston saamaan edustajamäärään nähden.

Asiamiehen on toimitettava vaaliliittoa koskeva sopimus osaston vaalitoimikunnalle samanaikaisesti kuin siihen yhtyneiden valitsijayhdistysten hakemukset on osaston vaalitoimikunnalle jätetty. Samalla on toimikunnalle toimitettava valitsijayhdistysten päätös vaaliliittoon yhtymisestä tai milloin yhdistys on valtuuttanut eräät jäsenistään tästä päättämään, näille annettu valtuutus, jollei se sisälly asiakirjaan, jolla yhdistys on perustettu, sekä valtuutettujen tekemä päätös vaaliliittoon yhtymisestä.

Edellä mainittujen asiakirjojen toimittamisen osaston vaalitoimikunnalle tulee tapahtua sillä tavoin kuin tämän vaalijärjestyksen 6 §:n 2 momentissa on sanottu.

Valitsijayhdistys ei saa liittyä useampaan kuin yhteen vaaliliittoon, eikä vaaliliittoon hyväksytyn valitsijayhdistyksen ehdokkaana oleva jäsen saa esiintyä ehdokkaana sen ulkopuolella. Eri vaaliliitot eivät myöskään saa tehdä liittoa

8 § Osaston vaalitoimikunnan valmistamattoimenpiteet

Osaston vaalitoimikunnan tulee tiedottaa, kuinka monta edustajaa liittokokoukseen osastosta on valittava ja montako ehdokasta kukin vaaliliitto saa asettaa sekä kenelle, milloin ja minne vaaliin kuuluvat asiakirjat on toimitettava. Tämä tiedonanto on saatettava osaston jäsenten tietoon viimeistään kuusikymmentä (60) päivää ennen ensimmäistä vaalipäivää sillä tavalla kuin tiedonannot jäsenille on sääntöjen mukaan toimitettava.

Osaston vaalitoimikunnan tulee tarkastaa sille toimitetut ehdokaslistat ja vaaliliittoja koskevat sopimukset kahden (2) päivän kuluessa siitä lukien, kun ehdokaslistojen ja vaaliliittoja koskevien sopimusten antamiselle asetettu määräpäivä päättyi. Ehdokaslistat on myös varustettava juoksevalla järjestysnumerolla.

9 §

Jos havaitaan, ettei 5 §:ssä mainittu hakemus ole asianmukaisesti tehty tai ettei valitsijayhdistys ole laillisesti perustettu tai että valitsijayhdistyksen ehdokaslistaan on otettu henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen tai että hakemuksessa tai siihen liittyvässä asiakirjassa on muu virheellisyys, on asiamiehelle toimitettava viipymättä joko postin välityksellä tai muulla tavoin todistettavasti tieto, ettei hakemukseen ole suostuttu ja ilmoitettava samalla hylkäämisen syy. Asiamiehellä on kuitenkin oikeus vielä viiden (5) päivän kuluessa osaston vaalitoimikunnan päätöksestä tiedon saatuaan oikaista ne kohdat, jotka aiheuttivat hakemuksen hylkäämisen. Jollei hän sitä tee, on hakemus lopullisesti hylättävä.

Oikaisua ei saa tehdä siinä tapauksessa, että asiakirjassa, jolla yhdistys on perustettu, ei ole allekirjoittajana riittävää määrää vaalioikeutettuja tai että hakemus ei ole toimitettu osaston vaalitoimikunnalle määräaikana tai säädetyssä järjestyksessä. Hylkääminen on näissä tapauksissa lopullinen.

10 §

Samaa, mitä 9 §:ssä on sanottu virheellisyyksistä ehdokaslistoja koskevissa asiakirjoissa ja niiden oikaisemisesta, on sovellettava myös vaaliliittoja koskeviin asiakirjoihin. Ellei sellaisia virheellisyyksiä korjata tai ellei vaaliliiton muodostamista koskevaa hakemusta ole toimitettu osaston vaalitoimikunnalle määräajassa taikka säädetyssä järjestyksessä, on hakemus hylättävä.

Milloin vaalia 1 §:n 3 momentissa mainitusta syystä ei tarvitse suorittaa, sovellettakoon varaedustajan nimeämisen suhteen, mitä edellä on sanottu.

11 §

Valitsijayhdistysten kesken tehtyjen vaaliliittojen keskinäinen järjestys laadittavaa ehdokaslistojen yhdistelmää varten määrätään arvalla. Arvonnan suorittaa keskusvaalilautakunta.

Kun arpominen on suoritettu, varustaa osaston vaalitoimikunta hyväksytyt ehdokaslistat uusilla juoksevilla järjestysnumeroilla siten, että arpomisen mukaan järjestyksessä ensimmäiseksi tulleeseen vaaliliittoon kuuluvat ehdokaslistat varustetaan entisessä numerojärjestyksessään ensimmäisillä numeroilla alkaen numerosta kaksi (2), järjestyksessään toisen vaaliliiton ehdokaslistat samalla tavalla seuraavilla järjestysnumeroilla ja niin edelleen sekä erillisiksi jääneet ehdokaslistat viimeisillä järjestysnumeroilla.

12 §

Hyväksytyistä ehdokaslistoista on osaston vaalitoimikunnan laadittava ehdokaslistojen yhdistelmä. Tähän otetaan ehdokaslistat niin järjestettyinä, että samaan vaaliliittoon kuuluvat ehdokaslistat numerojärjestyksessä yhdistetään yhteisen otsikon alle ja erotetaan muista vaaliliitoista siten, että selvästi ilmenee, mitkä ehdokaslistat kuuluvat kuhunkin vaaliliittoon. Vaaliliittojen ulkopuolelle jäävät ehdokaslistat otetaan yhdistelmään viimeisinä järjestysnumeronsa mukaan. Vaaliliittojen tunnuksista, joista selvästi tulee ilmetä kunkin vaaliliiton poliittinen suunta, päättää keskusvaalilautakunta. Muita tunnuksia ei vaaliliitoille ja ehdokaslistoille voida ottaa.

Ehdokaslistojen yhdistelmä on viipymättä lähetettävä kaikille valitsijayhdistysten asiamiehille. Osaston vaalitoimikunnan tulee samalla ilmoittaa kaikille vaaliliittojen asiamiehille, milloin ja missä ääntenlaskenta suoritetaan.

13 §

Jos ennen ehdokaslistojen yhdistelmän painatusta selviää, että ehdokkaaksi on jollekin listalle asetettu henkilö, joka ei ole antanut suostumustaan ehdokkaaksi asettamiseen sille listalle, on osaston vaalitoimikunnan hänen vaatimuksestaan poistettava hänen nimensä kysymyksessä olevalta listalta.

Valitsijayhdistyksellä, jonka ilmoitusta vaaliliittoon yhtymisestä ei ole hyväksytty, on oikeus saada ehdokaslistansa poistetuksi ehdokaslistojen yhdistelmästä, jos se voi tapahtua ennen yhdistelmän painatusta.

Vaalijärjestys