maanantai 30. maaliskuuta 2020 
Paperiliitto » Paperiliitto r.y. » Säännöt » Paperiliitto ry:n työhuonekunnan säännöt

Paperiliitto ry:n työhuonekunnan säännöt

1 § Nimi ja muodostaminen

Työhuonekunnan nimi on …………………………………………………………………… ja sen muodostavat …………………………………………………………………… työskentelevät  …………………………………………………………………… kuuluvat jäsenet.

2 § Työhuonekunnan perustaminen, tarkoitus ja toimintamuodot

Työhuonekunta voidaan perustaa, kun osasto tai sen toimikunta sen katsoo tarpeelliseksi.

Työhuonekunnan tarkoituksena on saattaa edellä mainituissa työpaikoissa työskentelevät työntekijät läheiseen vuorovaikutukseen ja kiinteään yhteistoimintaan keskenään ammatillisen yhteistoiminnan edistämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi työhuonekunta:

1. tekee tunnetuksi liiton tarkoitusta ja pyrkimyksiä sekä toimii liiton, osastojen ja näiden sääntöjen sekä liittokokouspäätösten mukaisesti jäsenistön taloudellisten ja henkisten pyrkimysten edistämiseksi;
   
2. suorittaa työhuonekunnan toiminta-alueella jäsenhankinta- ja huoltotyötä;
   
3.

järjestää jäsen- ja yleisiä keskustelukokouksia, perheiltamia, juhlia, luentotilaisuuksia,

   
4.  opintokerhotyötä ja muuta opiskelua sekä levittää kirjallisuutta ja toimii muilla edellisiin verrattavilla tavoilla jäsentensä opintotarpeen tyydyttämiseksi;
   
5. valmistaa osaston kokouksille esityksiä jäsenten olojen parantamisesta, kuten esim. työolosuhteista, palkkauksesta ja muista niihin verrattavista asioista;
   
6. antaa osaston tai liittotoimikunnan pyytämät tiedot työhuonekunnan toimintapiiriin kuuluvista asioista.


3 §   Työhuonekunnan kokoukset

1. Työhuonekunnan kokoukset pidetään tarpeen mukaan.

2. Työhuonekunta kutsutaan koolle hyvissä ajoin ennen kokousta julkipannuilla ilmoituksilla.

3. Viimeistään yhtä viikkoa ennen osaston syyskokousta pidettävässä työhuonekunnan kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

a. hyväksytään työhuonekunnan talousarvio ja esitetään se osaston toimikunnalle sisällytettäväksi osaston seuraavan vuoden talousarvioehdotukseen;
b. valitaan työhuonekunnan puheenjohtaja;
c.

valitaan toimikunnan varsinaiset ja varajäsenet;

d. suoritetaan mahdollisten eri toimikuntien vaalit;
e. päätetään kokousten ilmoittamistavasta.

4. Viimeistään viikkoa ennen osaston kevätkokousta pidettävässä työhuonekunnan kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
a. esitetään edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomus;
b. luetaan tilintarkastajain lausunto;
c.

päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

5. Työhuonekunta voi toimia itsenäisenä tiliyksikkönä. Se on tilinpidostaan vastuussa osaston toimikunnalle ja sen tilintarkastajina toimivat osaston tilintarkastajat.

6. Työhuonekunnan kokouksissa tapahtuvissa äänestyksissä ja vaaleissa noudatetaan liiton ja osaston sääntöjen määräyksiä.

7. Jokainen jäsen voi tehdä työhuonekunnan kokousten käsiteltäväksi ehdotuksia sen päätettävistä asioista esittämällä ne joko työhuonekunnan toimikunnalle tai suoraan kokoukselle. Työhuonekunnan toimikunnan tulee valmistella ne oman lausuntonsa ohella työhuonekunnan seuraavaan kokoukseen.

8. Työhuonekunnan toimihenkilöiden ja toimikunnan jäsenten vaalista on ilmoitettava osaston toimikunnalle.

4 § Toimikunta ja sen tehtävät

1. Työhuonekunnan asioita ja omaisuutta hoitaa vähintään viikkoa ennen osaston syyskokousta pidetyssä työhuonekunnan kokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu toimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) varsinaista ja vähintään kolme (3) varajäsentä. Nämä valitsevat keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

2. Toimikunta kokoontuu, kun puheenjohtaja, hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai kaksi (2) toimikunnan jäsentä pitää sitä tarpeellisena, käsittelemään työhuonekunnan kokoukselle esiteltäviä ja muita työhuonekunnan toimintaan liittyviä asioita. Toimikunta on päätösvaltainen sen jäsenten enemmistön ollessa läsnä.

3. Toimikunnan tehtävä on:

a. valvoa, että voimassaolevaa työlainsäädäntöä noudatetaan ja tarkkailla työehtosopimuksen sekä muitten sopimusten ja säännösten noudattamista;
   
b. käsitellä alustavasti kaikki työhuonekunnan jäsenten toimikunnalle esittämät asiat sekä jättää ne tarpeen vaatiessa työhuonekunnan kokouksen ratkaistavaksi.

4. Toimikunta on vastuussa kaikista toimenpiteistään työhuonekunnan ja osaston kokouksille ja toimikunnan jäsenet ovat kukin erikseen ja kaikki yhteisesti vastuussa työhuonekunnan omaisuuden hoidosta.

5 § Toimihenkilöiden tehtävät

1. Puheenjohtaja valvoo työhuonekunnan toimintaa. Hänen tehtävänään on johtaa puhetta työhuonekunnan ja sen toimikunnan kokouksissa, huolehtia liiton, osaston ja näiden sääntöjen noudattamisesta sekä valvoa, että työhuonekunnan muut toimihenkilöt täyttävät tehtävänsä. Puheenjohtaja kutsuu kokoon työhuonekunnan varsinaiset ja ylimääräiset sekä toimikunnan kokoukset.

2. Sihteeri pitää pöytäkirjaa työhuonekunnan ja sen toimikunnan kokouksissa, hoitaa työhuonekunnan kirjeenvaihdon, laatii toimintakertomuksen sekä huolehtii muiden kirjallisten tehtävien suorituksesta.

3. Taloudenhoitaja hoitaa työhuonekunnan kassan ja kirjanpidon, laatii tiliselvitykset ja tilinpäätökset sekä suorittaa muut toimikunnan hänelle määräämät, työhuonekunnan taloutta koskevat tehtävät.

6 § Tilinpäätös ja tilintarkastus

1. Työhuonekunnan tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätöksen tulee olla valmis osaston tilintarkastajalle esitettäväksi hyvissä ajoin ennen työhuonekunnan kokousta, joka on pidettävä viimeistään viikkoa ennen osaston kevätkokousta.

2. Tilintarkastajain tulee kalenterivuosittain tarkastaa työhuonekunnan tilit ja ennen työhuonekunnan kokousta, joka on pidettävä viimeistään viikkoa ennen osaston kevätkokousta antaa kirjallinen lausuntonsa työhuonekunnan kirjanpidon, varojen ja talouden hoidosta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

3. Työhuonekunnan toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkasta-jien lausunto ja työhuonekunnan sen kokouksen, joka on pidettävä viimeistään viikkoa ennen osaston kevätkokousta, pöytäkirja tai sen jäljennös on jätettävä osaston toimikunnalle ennen osaston kevätkokousta.

7 § Muita määräyksiä

1. Jos jäsenen katsotaan toimineen työhuonekuntaa, osastoa, liittoa vahingoittavasti on tästä heti ilmoitettava työhuonekunnan puheenjohtajalle, jonka on esitettävä asia osaston toimikunnan käsiteltäväksi.

2. Jos jäsen katsoo kärsineensä vääryyttä työhuonekunnan tai sen toiminnan taholta, on hän oikeutettu tekemään siitä kirjallisen ilmoituksen osaston toimikunnalle, joka käsittelee ja päättää asian. Mikäli jäsen on tyytymätön osaston toimikunnan päätökseen, on hänellä oikeus ilmoittaa asiasta osaston sääntöjen mukaisesti liittotoimikunnalle.

3. Perustavassa kokouksessa vahvistetaan työhuonekunnan säännöiksi nämä mallisäännöt ja määrätään työhuonekunnan toiminta-alue.

8 § Toiminnan lopettaminen

1. Osasto tai liittotoimikunta voi lopettaa työhuonekunnan toiminnan, jos se kieltäytyy noudattamasta liiton tai osaston sääntöjä tai liittokokouksen, liittovaltuuston, liittotoimikunnan tai osaston päätöksiä.

2. Jos työhuonekunnan toiminta lopetetaan tai se purkautuu, luovutetaan sen varat osastolle.

3. Työhuonekunnan toiminnan päätyttyä ovat sen toimikunnan jäsenet vastuussa työhuonekunnan varoista ja omaisuudesta, kunnes ne on luovutettu osaston toimikunnalle ja se on hyväksynyt työhuonekunnan tiliselvityksen.

Säännöt hyväksytty


Säännöt hyväksytty XIX sääntömääräisessä liittokokouksessa 8.-10.6.2005