maanantai 30. maaliskuuta 2020 
Paperiliitto » Paperiliitto r.y. » Säännöt » Luottamusmiesohjeet

Luottamusmiesohjeet

1 §

Paperiliitto r.y:n alaiset ammattiosastot asettavat joka parillisen vuoden loka-marraskuussa pidettävässä osaston syyskokouksessa ehdokkaat luottamusmiesten valitsemista varten. Kokouskutsussa on oltava maininta siitä, että kokouksessa tulee käsiteltäväksi pääluottamusmiesten ja työosastojen luottamusmiesten valitseminen. Ehdokkaaksi asetettavalta henkilöltä on saatava kirjallinen suostumus ehdokkuuteen.

Mikäli ehdokkaita ei kuhunkin toimeen ilmaannu yhtä enempää, niin on hänet katsottava suoraan valituksi.

Jos on asetettu useampia ehdokkaita, niin osaston toimikunnan on suoritettava vaali työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä niin, että kaikilla osaston jäsenillä on tilaisuus siihen osallistua.

Osaston toimikunnan on ilmoitettava suoritettavista vaaleista jäsenistölle osaston sääntöjen mukaisesti viimeistään seitsemän (7) vuorokautta aikaisemmin.

2 §

Kutakin teollisuuslaitosta varten valitaan pääluottamusmies ja hänelle varamies sekä jokaista teollisuuslaitoksen työosastoa kohden vähintään yksi työosaston luottamusmies ja hänelle varamies.

Osaston toimikunnan on kokoonnuttava välittömästi vaalin jälkeen ja vahvistettava sen tulos.

Luottamusmiesten toimikausi alkaa parittoman vuoden tammikuun 1 päivänä ja kestää kaksi (2) vuotta.

Jos pääluottamusmies, varapääluottamusmies, työosaston luottamusmies tai hänen varamiehensä eroaa tehtävästään tai tulee siihen pysyvästi estyneeksi, valitaan hänen sijaansa toinen henkilö jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Täydennysvaalin toimittaa osaston toimikunta ilman viivytystä, ja se suoritetaan noudattaen soveltuvin osin tätä ohjesääntöä. Ks. Liite

3 §

Luottamusmiehen ja hänen varamiehensä vaaliin saavat osallistua ne Paperiliiton alaiset ammattiosaston jäsenet, joita luottamusmies tehtävässään edustaa.

4 §

Näin valittujen luottamusmiesten nimet ja osoitteet ilmoitetaan asianomaiselle työnantajalle kirjallisesti. Ilmoitukset on tehtävä hyvissä ajoin ennen sen vuoden tammikuun 1 päivää, jolloin luottamusmiesten toimikausi alkaa.

5 §

Pääluottamusmiehen tehtäviin kuuluu:

a. toimia itseoikeutettuna kokoonkutsujana kaikissa sanotun työpaikan luottamusmiesten keskeisissä neuvotteluissa;
   
b. valvoa, että sanotun teollisuuslaitoksen johdon ja liiton tai osaston välillä hyväksyttyä työehtosopimusta noudatetaan sekä työnantajan että työntekijäin puolelta;
   
c.

olla mukana kaikissa niissä neuvotteluissa, joissa käsitellään sanotun työpaikan työehtosopimuksesta aiheutuneet erimielisyydet ja joita käydään ko. teollisuuslaitoksen johdon kanssa;

   
d. säilyttää kaikissa neuvotteluissa syntyneet pöytäkirjat ja muut asiapaperit hallussaan sekä tarpeen vaatiessa toimittaa niistä jäljennökset liittoon käytettäväksi joko tilastoihin tarvittavia tietoja varten tai liittojen välisissä neuvotteluissa asiapapereina;
   
e. kerätä ja valmistaa tilastoja työpaikan työvoima-, palkka- ja työehto- ym. kysymyksistä liiton sitä varten antamia ohjeita noudattaen.


6 §

Työosaston luottamusmiehen tehtäviin kuuluu:

a. olla mukana kaikissa niissä neuvotteluissa, joita pääluottamusmiehen toimesta työosastojen luottamusmiehille järjestetään;
   
b. valvoa työehtosopimuksen noudattamista omalla työosastollaan ja antaa sellaisista mahdollisista rikkomuksista ja erimielisyyksistä, joita hän itse ei saa työosastollaan sovitettua, tieto pääluottamusmiehelle;
   
c.

pääluottamusmiehen pyynnöstä avustaa tätä työnantajan kanssa mahdollisesti käytävissä neuvotteluissa, tilastojen kokoamisessa ym. sekä muutenkin olla pääluottamusmiehen apuna kaikkia työehto- ja palkkaerimielisyyksiä koskevissa selvityksissä.


7 §

Milloin pääluottamusmiehen tai työosaston luottamusmiesten toimipiiriin tulee asia, joka voi johtaa työselkkaukseen tai muuten on kysymyksessä epäselvä tai arkaluontoinen asia, älkööt luottamusmiehet ilman osaston toimikunnan tai yleisen kokouksen lausuntoa ryhtykö asiassa enempiin toimenpiteisiin. Osaston toimikunnan tai osaston kokouksen tehtävänä on tämänkaltaisten kysymysten esille tullessa päättää, onko asia alistettava liittotoimikunnan käsiteltäväksi vai voiko osasto itsenäisesti antaa toimintaohjeet luottamusmiehille.

8 §

Työsuojeluvaltuutetun, varavaltuutetun, työsuojelutoimikunnan jäsenten ja varajäsenten sekä työsuojeluasiamiesten valinnasta, tehtävistä ja ilmoittamisesta työnantajalle sekä viranomaisille määrätään asiaa koskevassa lainsäädännössä sekä liittoa sitovissa sopimuksissa. Tämän ohjesäännön tarkoittamien luottamusmiesten tulee tehtäviensä edellyttämissä puitteissa toimia heidän kanssaan yhteistyössä mm. tietojen välittämiseksi.

9 §

Tulkintoja tai selvennyksiä tähän ohjesääntöön antaa liittotoimikunta.

10 §

Tämä ohjesääntö astuu voimaan kesäkuun 1. päivänä 1982, ja ensimmäisen kerran sitä sovelletaan valittaessa luottamusmiehiä, joiden toimikausi alkaa tammikuun 1. päivänä 1983.

Luottamusmiesvaalien vaaliohjeet

Mikäli osaston syyskokouksessa on asetettu useampi kuin yksi ehdokas johonkin luottamusmiestehtävään menetellään seuraavasti:

1. Ammattiosaston toimikunta valitsee vaalin toimittajat (vähintään 3, enintään 6) ja nimeää kokoonkutsujan.

2. Ammattiosaston toimikunta päättää vaalin suorittamisajasta sekä paikoista ja laatii vaalin järjestämisestä ilmoituksen, joka julkaistaan osaston sääntöjen 14 §:n 11 kohdan edellyttämällä tavalla. Vaalista tulee ilmoittaa viimeistään seitsemän (7) vuorokautta enne ensimmäistä vaalipäivää. Työkohteiden maantieteellinen etäisyys sekä eri työaikamuodot huomioon ottaen saattaa olla perusteltua järjestää vaali siten, että vaalin toimittajat kiertävät eri pisteissä eri työvuorojen aikana.

3. Vaalin toimittajien tulee järjestäytyä mahdollisimman pian valintansa jälkeen. Kokouksista sekä vaalitoimituksen kulusta pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjasta tulee ilmetä vaaliajat, vaalipaikat, vaalin toimittajien nimet ja läsnäolo vaalin toimituksessa sekä vaalin aikana tehdyt mahdolliset huomautukset ja muut tapahtumat.

4. Järjestäytymiskokouksessa vaalin toimittajien tulee käsitellä seuraavat asiat:

4.1 Valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.

4.2. Päätetään vaalimateriaalin hankinnasta. Vaalin toimittajien tulee varata äänestyssuoja, vaaliuurna, äänioikeutettujen luettelo, äänestyslippuja tarpeellinen määrä sekä muu vaaleissa tarvittava materiaali.

5. Vaalin toimittajien tulee kokoontua hyvissä ajoin ennen vaalitoimituksen alkua ja todeta seuraavat asiat:

5.1. Äänestyssuoja, vaaliuurna, vaaliluettelo sekä muu materiaali on asianmukaisesti paikalla.

5.2. Tarkastaa vaalilippujen lukumäärä.

6. Vaalihuoneistossa saa olla ainoastaan vaalin toimittajien hyväksymää vaaleihin liittyvää materiaalia.

7. Vaalitoimituksen alkaessa ensimmäinen äänestäjä toteaa vaaliuurnan tyhjäksi, jonka jälkeen vaaliuurna lukitaan.

8. Jokaisen äänestäjän äänioikeus varmistetaan vaaliluettelosta, jonka jälkeen hänelle annetaan äänestyslippu ja josta tehdään merkintä vaaliluetteloon. Äänestyksen jälkeen äänestämisestä tehdään merkintä vaaliluetteloon. Lippu leimataan ennen vaaliuurnaan pudottamista.

9. Mikäli vaaleja joudutaan pitämään useampana päivänä, suljetaan vaaliuurna ja muu materiaali vaalin toimittajien yhteisesti sopimaan tilaan, joka lukitaan ja sinetöidään.

10. Kun ilmoitettu vaalien suorittamisaika on täyttynyt, aloitetaan äänten laskenta.

Ensiksi lasketaan äänestysliput ja vaaliluettelosta äänestäneiden määrä sekä tarkistetaan että em. luvut täsmäävät, luvut merkitään pöytäkirjaan. Myös käyttämättömien lippujen lukumäärä merkitään pöytäkirjaan.

Tämän jälkeen liput lajitellaan ääniä saaneiden mukaan. Samassa yhteydessä erotetaan hylättäväksi esitettävät liput.

Vaalin toimittajat toteavat yhteisesti hylättäväksi esitetyt liput. Jos syntyy erimielisyys lipun hylkäämisestä asia ratkaistaan luottamusmiesohjesäännön 9 §:n mukaisesti.

Eri ääniä saaneiden äänimäärä samoin kuin hylättävien lippujen määrä merkitään pöytäkirjaan.

Äänten laskentatilaisuudessa saavat olla paikalla ainoastaan vaalin toimittajat.

11. Äänten laskennan suoritettuaan vaalin toimittajat ilmoittavat vaalin tuloksen ammattiosaston toimikunnalle, jonka on välittömästi kokoonnuttava vahvistamaan sen tulos. Mahdollisen arpomisen suorittaa osaston toimikunta.

12. Vaalin toimittajien kokousten ja vaalitoimituksen pöytäkirjat liitetään ammattiosaston toimikunnan vaalin vahvistamista käsittelevän kokouksen pöytäkirjaan.

13. Vaaliluettelo ja vaaliliput tuhotaan toimikunnan päättämällä tavalla välittömästi sen jälkeen, kun vaaleilla valitut ovat ottaneet tehtävänsä vastaan ja mahdolliset valitukset on käsitelty. Mahdolliset valitukset tulee tehdä 14 vuorokauden kuluessa vaalituloksen vahvistamisesta.

14. Koska käytännössä voi olla useita luottamusmiesvaaleja samaan aikaan, tulee virheellisyyksien välttämiseksi jokaisessa vaalissa olla eriväriset vaaliliput.

Säännöt hyväksytty


Säännöt hyväksytty XIX sääntömääräisessä liittokokouksessa 8.-10.6.2005