maanantai 30. maaliskuuta 2020 
Paperiliitto » Järjestökoulutus » Osastojen lyhytkurssit

Osastojen lyhytkurssit

Useat osastot järjestävät omaa paikallista koulutusta. Koulutustilaisuuksissa kehitetään osaston toimintaa ja erityisesti luottamushenkilöiden valmiuksia. Paikallinen koulutus on antanut osallistumismahdollisuuden entistä useammalle liiton jäsenelle.

Tarkoituksena on auttaa osastoja järjestämään suunnittelu- ja koulutustilaisuuksia, jotka keskittyvät osaston omien todellisten ongelmien ratkaisemiseen toimihenkilöiden yhteistyönä. Lyhytkurssiaiheet on valittu kattamaan osastojen erilaiset kurssitarpeet.

Kurssirunkoja joka lähtöön

Työväen Sivistysliitto on antanut kurssien sisällön muokkauksessa teknistä apua. Koska kurssipaketit on tarkoitettu tukemaan osastojen omaa koulutustoimintaa, jokainen kurssi voidaan muokata ammattiosaston erityiskysymysten mukaiseksi. Kurssit voidaan järjestää joko yksi- tai kaksipäiväisinä.

Yhteistyöllä muutokseen -kurssilla kartoitetaan ammattiosastojen edunvalvontayhteistyötavoitteet ja etsitään malleja yhteistoiminnan toteutumiselle. Tavoitteena on luoda ammattiosaston yhteinen toimintamalli työpaikan muutostilanteen hallitsemiseksi. Kurssilla käydään läpi liiton tavoitteita sekä keskeisiä lakeja ja sopimuksia. Kurssi on tarkoitettu toimikunnan jäsenille, luottamusmiehille ja työsuojelutoiminnassa mukana oleville jäsenille. Lisätietoja Juhani Siiralta ja Markku Häyryseltä.

Kaikki irti työehtosopimuksesta -kurssilla etsitään keinoja mm. yhdessä keskustellen työyhteisön ongelmien ja niiden ratkaisujen selkeyttämiseksi ja monipuolistamiseksi. Samalla pyritään oma-aloitteisuuteen perustuvan edunvalvonnan tehostamiseen. Kurssilaiset työstävät itse työyhteisöönsä soveltuvaa toimintamallia. Tämän lisäksi käsitellään niitä lakeja ja sopimuksia, jotka liittyvät tähän aiheeseen. Kurssi soveltuu luottamusmiehille, työsuojeluasioita hoitaville, toimikunnan jäsenille, yhdysmiehille sekä kaikille yhteisiä tehtäviä työyhteisössä hoitaville. Lisätietoja Juhani Siiralta, Markku Häyryseltä ja Juho Kautolta.

Potkua työsuojeluun -kurssilla käydään läpi työsuojeluun liittyvää peruskäsitteistöä ja lainsäädäntöä. Kurssilla tutustutaan työehtosopimuksen työsuojelua käsitteleviin pykäliin ja mietitään keinoja työsuojelutoiminnan ja -asenteiden parantamiseen. Lisätietoja Hannu Uleniukselta ja Markku Häyryseltä.

Luottamushenkilön työssä jaksaminen -kurssilla etsitään keinoja omien voimavarojen lisäämiseksi. Kurssi voidaan toteuttaa erillisenä kurssina tai osana luottamusmies- tai työsuojelukoulutusta. Lisätietoja Päivi Turtiaiselta ja Hannu Uleniukselta.

Aktiivina järjestössä -kurssin tavoitteena on järjestötoiminnan jatkuvuuden ja sen kehittämisen turvaaminen. Tarkoituksena on sekä innostaa nuoria toimimaan aktiivisesti ammattiosastossa että valottaa heille ay-liikkeen tehtäviä ja arvoja. Kurssi on tarkoitettu antamaan tietoa järjestötoiminnasta uusille ay-toimintaan mukaan tuleville ihmisille. Samalla se sopii mainiosti työkaluksi kokeneemmille konkareille esimerkiksi tiedon siirrossa nuoremmille uusille ay-aktiiveille. Lisätietoja Markku Lihavaiselta ja Päivi Turtiaiselta.

Kehittyvä ammattiosasto –kurssin tavoitteena on luoda katse tulevaisuuden ay-toimintaan. Kurssilla arvioidaan osaston nykytilaa ja toimintaympäristön muuttumista, etsitään uusia toimintatapoja ja vahvistetaan suunnitelmallisuutta. Kurssi sopii uusien aktiivien ja kauan toiminnassa mukana olleiden konkareiden tiedon vaihtoon ja asenteiden raikastamiseen. Lisätietoja Päivi Turtiaiselta, Markku Lihavaiselta ja Esko Viljaselta.

Kansainvälistyvä ammattiosasto –kurssilla tarkastellaan ay-toimintaa globaalisti sekä tutustutaan erilaisiin mahdollisuuksiin osallistua solidaarisuustoimintaan, esim. kummilapsitoiminta, hyväntekeväisyyshankkeet lähialueilla jne. Lisätietoja Esa Kaitilalta ja Päivi Turtiaiselta.

Luottamushenkilön työssä jaksaminen –kurssilla etsitään keinoja omien voimavarojen lisäämiseksi. Kurssi voidaan toteuttaa erillisenä kurssina tai osana luottamusmies- tai työsuojelukoulutusta. Lisätietoja Päivi Turtiaiselta ja Hannu Uleniukselta.

Tasa-arvoisempi työyhteisö -kurssin tavoitteena on etsiä yhdessä käytännön keinoja ja menettelytapoja, joiden avulla voimme edistää tasa-arvoa työyhteisöissä sen eri osa-alueilla. Kurssilla tutustutaan asian taustaan ja katsotaan, mitä käytännössä voidaan tehdä. Kurssi on tarkoitettu kaikille tasa-arvosta kiinnostuneille ja se on yksipäiväinen. Lisätietoja Päivi Turtiaiselta ja Hannu Uleniukselta.

Vuorovaikutus ammattiosastossa ja työpaikalla –kurssilla etsitään keinoja tasapainoiseen yhteistyöhön pohtimalla mm. seuraavia asioita: erilaisten näkökulmien huomioon ottaminen, viestin kohdistaminen toisille ihmisille, palautteen vastaan ottaminen ja oman toiminnan sopeuttaminen ja uudelleen arviointi saadun palautteen perusteella.

Luottamushenkilön ja/tai ammattiosaston toimikunnan tiedotuskurssilla käydään runsaan esimerkki- ja harjoitusaineiston pohjalta läpi luottamusmiehen tärkeimmät tiedotustehtävät ja -välineet, rakennetaan tiedotussuunnitelma ja pohditaan työpaikan tiedonkulkua yleisemminkin. Lisätietoja Jukka Vesteriseltä.

Tietotekniikka tutuksi -kursseilla opetellaan käyttämään ns. Office-paketin ohjelmia seuraavasti:

- Word –kurssilla perehdytään tekstinkäsittelyyn
- Excel –kurssilla tutustutaan taulukkolaskentaan
- PowerPoint –kurssilla opetellaan tekemään tyylikkäitä kalvoja ja diaesityksiä.

Lisäksi perehdytään Internetin käyttöön ja ilmaisohjelmiin. Kurssi on tarkoitettu ammattiosastojen toimikunnan jäsenille, luottamusmiehille ja työsuojeluorganisaatiossa toimiville henkilöille. Koulutuspaikkakunnalta tarvitaan tietokonekoulutustila (esim. vuokraus kansalais- tai työväen-opistolta) – kouluttaja tulee liitosta. Lisätietoja Riitta Kaukoselta.

Aktiivina järjestössä -kurssin tavoitteena on järjestötoiminnan jatkuvuuden ja sen kehittämisen turvaaminen. Tarkoituksena on sekä innostaa nuoria toimimaan aktiivisesti ammattiosastossa että valottaa heille ay-liikkeen tehtäviä ja arvoja. Kurssi on tarkoitettu antamaan tietoa järjestötoiminnasta uusille ay-toimintaan mukaan tuleville ihmisille. Samalla se sopii mainiosti työkaluksi kokeneemmille konkareille esimerkiksi tiedon siirrossa nuoremmille uusille ay-aktiiveille. Lisätietoja Markku Lihavaiselta.

Kehittyvä ammattiosasto -kurssi tavoitteena on luoda katse tulevaisuuden ay-toimintaan. Kurssilla arvioidaan osaston nykytilaa ja toimintaympäristön muuttumista, etsitään uusia toimintatapoja ja vahvistetaan suunnitelmallisuutta. Kurssi sopiii uusien aktiivien ja kauan toiminnassa olleiden konkareiden tiedon vaihtoon ja asenteiden raikastamiseen. Lisätietoja Päivi Turtiaiselta, Markku Lihavaiselta ja Esko Viljaselta.

Kansainvälistyvä ammattiosasto -kurssilla tarkastellaan ay-toimintaan globaalisti sekä tutustutaan erilaisiin mahdollisuuksiin osallistua solidaarisuustoimintaan, esim. kummilapsitoimintaan, hyväntekeväisyystoimintaan lähialueilla jne. Lisätietoja Esa Kaitilalta ja Päivi Turtiaiselta.

Internetin ihmeellinen maailma - tietotekniikka osastotoiminnan tukena. Perehdytään mm. ilmaisohjelmiin ja sosiaaliseen mediaan. Lisätietoja Riitta Kaukoselta.

Nuorista nostetta ammattiosastoon -kurssilla selvitetään ammattiosaston ja liiton toimintarakennetta ja mahdollisuuksia vaikuttaa toiminnan suuntaan ja laatuun. Tarkoituksena on kerätä ja kartuttaa ideoita toiminnan houkuttelevuuden lisäämiseksi nuorten keskuudessa ja saada sen myötä aikaan konkreettisia suunnitelmia. Kurssin sisältöä voidaan muokata tapahtumakohtaisesti kulloisestakin tarpeesta ja kiinnostuksesta riippuen. Kurssi on yksi- tai kaksipäiväinen ja se on tarkoitettu nuorille ja ammattiosaston uusille jäsenille. Lisätietoja Markku Lihavaiselta.

Huom! Kursseista voidaan irrottaa osia liitettäväksi muihin lyhytkursseihin tai toteutettavaksi esimerkiksi lyhennettynä iltakurssina. Lisätietoja Päivi Turtiaiselta ja Riitta Kaukoselta.

Näin liiton lyhytkurssipalvelua hyödynnetään:

1. Osastossa todetaan ongelma tai kehittämistarve, joka vaatii osaston toimihenkilöiden perusteellista ja etukäteen suunniteltua miettimistä.

2. Osasto päättää järjestää asian ympärille suunnittelu- tai koulutustilaisuuden (lyhytkurssin).

3. Osasto valitsee ongelma-aiheeseen lähinnä sopivan kurssirungon ja ottaa yhteyttä kurssista vastaavaan toimitsijaan kurssirungon muokkaamiseksi ja aikataulujen sovittamiseksi.

4. Osasto huolehtii kurssiin liittyvistä käytännön järjestelyistä