maanantai 30. maaliskuuta 2020 
Paperiliitto » Edunvalvonta » Työsuojelu » Työhyvinvointihanke HYVIS

Työhyvinvointihanke HYVIS

Hyvät käytännöt kiertoon

Työhyvinvointihanke HYVIS on koottu raportiksi. Kahdeksan paperitehdasta eri puolilta maata osallistui hankkeeseen kahden vuoden ajan keskellä alan rakennemuutosta. Arvokkaat tiedot on nyt summattu. Työhyvinvoinnin kehittämisen ja sairauspoissaolojen hallinnan hyviä käytäntöjä kannattaa jatkaa ja jalkauttaa kaikille alan työpaikoille.

Paperiteollisuuden laajassa rakennemuutoksessa vuosina 2008 ja 2009 työhyvinvointiin voitiin vaikuttaa panostamalla työolojen lisäksi työntekijöiden osaamisen vahvistamiseen, tiimityöhön ja esimiesten koulutukseen. Myös varhainen välittäminen ja työntekijöiden omaa työkykyä koskevien arvioiden kuunteleminen tukivat työhyvinvointia. Työkierron koettiin lisäävän työn haastavuutta ja vaihtelevuutta sekä tasaavan työkuormaa. Tämä käy ilmi Työterveyslaitoksen tutkimuksesta, joka julkistettiin tiistaina 8. päivänä kesäkuuta Helsingissä.

— Tehtäväkuvien laajentuessa tarve henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen korostuu, kertoo professori Anneli Leppänen Työterveyslaitoksesta.

— Yhä useampi työntekijä koki tarvetta ammatilliseen lisäkoulutukseen. Positiivista on, että osaamisen kehittämiseen paperinvalmistuksessa on olemassa toimivia menetelmiä, joita voidaan käyttää työpaikoilla verraten lyhyen perehdyttämisen jälkeen, Leppänen jatkaa.

Paperiliiton puheenjohtaja Jouko Ahonen toivoo, että tutkimus jalkautuisi kaikille paperiteollisuuden työpaikoille. 

— Rakennemuutoksen vuoksi työkuormaa jakaa entistä pienempi joukko. Jotta nämä ihmiset jaksaisivat ja tekemisen taso säilyisi, työhyvinvointiin ja työskentelyolosuhteisiin vaikuttaminen on entistä tärkeämpää", muistuttaa Ahonen.

Metsäteollisuus ry:n varatoimitusjohtaja Jari Forss nostaa esiin hyvien käytäntöjen merkityksen.

— Tutkimus osoitti, että sairauspoissaoloihin ja koettuun työhyvinvointiin voidaan vaikuttaa myös merkittävässä rakennemuutoksessa, kun asia koetaan yhteisesti tärkeäksi. Löydettyjä hyviä käytäntöjä tulisi soveltaa koko alalle ja hakea kullekin tehtaalle parhaiten sopivat menettelyt. Työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen ja sairauspoissaolojen hallinta on myös merkittävä osa alan kilpailukykyä, sanoo Forss.

Paperiliiton ja Metsäteollisuus ry:n yhteisestä aloitteesta vuonna 2008 käynnistetyssä HYVIS-hankkeessa pureuduttiin työhyvinvoinnin edistämisen keinoihin ja sairauspoissaolojen syihin. Tutkimusta rahoitti Työsuojelurahasto. Hankkeeseen osallistui kahdeksan tuotantolaitosta neljästä eri metsäteollisuuskonsernista. Paperiteollisuus on käynyt hankkeen aikana läpi mittavaa rakennemuutosta.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet yleisin sairauspoissaolojen syy

Eniten paperiteollisuudessa on tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvia sairauspoissaolopäiviä. Pitkät, vähintään 10 päivän sairauspoissaolot muodostavat yli 60 prosenttia kaikista poissaolopäivistä.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksia voidaan ehkäistä ennalta panostamalla työpisteiden ergonomiaan, työ- ja tehtäväkiertoon sekä mahdollisiin työtä helpottaviin apuvälineisiin. Myös ripeä hoitoon pääsy on sairauspoissaolojen hallitsemisen avaintekijöitä.

Yksilön terveyskäyttäytymiseen liittyvistä tekijöistä riskirajat ylittävä alkoholin käyttö, tupakointi ja ylipaino olivat selvimmin yhteydessä sairauspoissaolojen määrään. Yksilöllistä terveyskäyttäytymistä voitiin tukea hyvällä työterveyshuollolla sekä varhaisella puuttumisella.

Tutkimuksen mukaan työskentely hyvin toimivassa, yhteistyö- ja kehityssuuntautuneessa ryhmässä vähensi sairauspoissaolojen määrää. Poissaoloja voidaan siten vähentää tukemalla työryhmien, esimiesten ja koko työyhteisön hyvää toimintaa. Paperiteollisuudessa suurin osa työstä tehdään tiimeissä tai muissa ryhmissä. Kun työpaikalla tehtiin merkittäviä muutoksia, korostui muutosprosessien hyvä hallinta.

Paperiteollisuuden työehtosopimukseen otettiin tutkimuksen aikana käytäntö, jonka mukaan henkilö voi sairastuessaan olla pois töistä omalla ilmoituksella enintään kolme päivää. Lisäksi osassa tehtaista kokeiltiin mm. työhönpaluukeskusteluja pitkien sairauspoissaolojen jälkeen ja kolmivuorotyössä lyhyttä vuorojärjestelmää. Kokemukset näistä kokeiluista olivat myönteisiä ja niiden katsottiin parantaneen työntekijöiden jaksamista.


 

Yhteenveto HYVIKSESTÄ