torstai 27. helmikuuta 2020 
Paperiliitto » Edunvalvonta » Yleiset ohjeet ja määräykset » Matkakustannukset ja päivärahat

Matkakustannukset ja päivärahat

22 § Paperiteollisuuden työehtosopimus n:o 46

MATKAKUSTANNUKSET JA PÄIVÄRAHAT 2013

22.1. Matkakustannusten korvaaminen

Jos työntekijä joutuu työnantajan määräyksestä työskentelemään vieraalla paikkakunnalla, korvataan työntekijälle tästä koituvat kaikki tarpeelliset matkakustannukset, joiksi luetaan rautatie- ja laiva- ym. matkalippujen hinnat, rautatie- ja laivaliput II luokassa, matkatavaramaksut, sekä milloin matka tapahtuu yön aikana, makuulippujen hinnat vastaavassa luokassa.

22.2. Matkustusajan palkka

Matkustamiseen käytetyltä säännölliseltä työajalta tuleva korvaus sisältyy aikatyötä tekevälle työntekijälle hänen kausipalkkaansa ja suorituspalkkatyötä tekevälle työntekijälle maksetaan hänen keskituntiansion mukainen korvaus. Mikäli matkustaminen on tapahtunut säännöllisen työajan jälkeen, maksetaan työntekijälle säännöllisen työajan tuntipalkkaa vastaava korvaus siten, että matkustusajan palkkaa sekä palkkaa säännölliseltä työajalta suoritetusta työstä maksetaan yhteensä enintään 16 tunnilta vuorokaudessa. Mikäli työntekijälle on järjestetty makuupaikka, ei klo 21.00 - 7.00 väliseltä ajalta suoriteta mainittua korvausta.

22.3. Oikeus päivärahaan

Työntekijän oikeus päivärahaan määräytyy noudattaen kulloinkin voimassa olevaa verohallituksen päätöstä verosta vapaaksi katsottavin matkakustannusten korvausten perusteista ja määrästä.

Kotimaan kokopäiväraha (yli 10 h matka) 38 €
Kotimaan osapäiväraha (yli 6 h matka) 17 €

22.4. Oman auton käyttö

Jos työntekijän oman auton käytöstä matkatyössä on ennen matkaa sovittu, maksetaan siitä sekä työnantajan määräyksestä tapahtuneesta muiden henkilöiden tai tavaran kuljettamisesta noudattaen kulloinkin voimassa olevaa verohallituksen päätöstä verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määrästä.

Kilometrikorvaus 45 senttiä kilometriltä

22.5. Ateriakorvaus

Kun työntekijällä ei ole oikeutta päivärahaan, mutta hän työskentelee vähintään kilometrin päässä tehtaalta, maksetaan hänelle ateriakorvaus. Ateriakorvaus maksetaan kaksinkertaisena, jos työ matkoineen jatkuu vähintään 10 tuntia.

Ateriakorvaus 9,50 €

22.6. Sairaalapäiväraha

Työntekijän joutuessa komennuspaikkakunnalla sairaalahoitoon, työnantaja maksaa hänelle päivärahan asemesta 3,03 euron sairaalapäivärahan vuorokaudelta enintään siihen saakka, kun työnantajalla on sairausajan palkanmaksuvelvollisuus. Työntekijällä ei ole oikeutta sairaalapäivärahaan, mikäli työntekijä saa korvausta sairaalan perimästä hoitopäivämaksusta työnantajan kustantaman vakuutuksen perusteella.